wtorek, 17 października 2017

Fuchsia inspiration award

Pamiętacie internetowe głosowanie na mój pierścień biorący w konkursie międzynarodowym ogłoszonym przez portal Jewelry Virtual Fair?

tytuł:  Fuchsia Inspiration

Otrzymałam czwarte miejsce:)

Dziś publikuję moją nagrodę, którą jest reklama w bardzo prestiżowym magazynie Vincenza Jewellery.

A tutaj link, można zobaczyć cały magazyn online:)
http://vicenzajewellery.com/newsstand/
Remember the online voting for my ring taking place in the international competition announced by the Jewelry Virtual Fair portal?

Fuchsia Inspiration title

I received a fourth place :)

Today I publish my prize, which is advertised in the very prestigious magazine Vincenza Jewelery.

And here the link, you can see the entire online magazine :)

http://vicenzajewellery.com/newsstand/
niedziela, 15 października 2017

Frida Kahlo inspiration

Kiedy trwały moje intensywne przygotowania do targów w Warszawie, dużo w mediach można było przeczytać o wydarzeniach towarzyszących wystawie  "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” organizowanej w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Ogłoszono konkurs:


Ubierz się jak Frida Kahlo.

Nawet się pół minuty nie zastanawiałam, spojrzałam tylko kiedy w Warszawie, i okazało się, dokładnie dzień przed początkiem targów.
Napisałam do bratniej duszy, czy mi nie pomoże kilku zdjęć zrobić  i do dzieła!
.
Nad kolczykami pracowałam dłuższy czas, naszyjnik, zrobiłam na koniec.
Problemem był strój, więc kombinowałam jak się dało, żeby to jakoś wyglądało.
Bo muszę podkreślić, że ja w takich strojach nie bywam ;)
No i co z kwiatami, na głowie, jak mam krótkie.

Muszę podkreślić, że bardziej zależało mi na biżuterii z oczywistych względów, ale tu stylizacja musiała być kompletna.

Byłam bardzo zmęczona.
Dzień przed targami trzeba przecież sprawdzić, czy wszystko ok, na hali, gablota, ułożyć biżuterię.

Koleżance coś wypadło i klops.

Nawet była chwila, że myślałam, że nic z tego nie będzie, z tych zdjęć i oderwania się od ciężkiej pracy.

Zadzwoniłam do drugiej znajomej, i się zgodziła:)

Od razu z wyjścia z hali targowej poszłam do toalety przebrać się.
Kiedy wychodziłyśmy pogoda była obrzydliwa, szaro i padał deszcz-a kilka zdjęć chciałam zrobić w plenerze.
Zmęczenie dopadło mnie już konkretnie, ale wiedziałam gdzie pójść.

I poszłyśmy, ja kolorowy ptak totalnie z innej bajki i cała masa ludzi wychodzących z biur w garniturach, garsonkach.
Wyglądało to śmiesznie -  ale ja się łatwo nie poddaję.....

To był Warsaw Spire !

Moi Drodzy przed Wami impresja z tego wieczoru i kilka zdjęć nawiązujących tematem.
Zdjęcie nie są najwyższych lotów, światło było marne, ale stwierdziłam, że Wam je pokażę, bo bardzo dużo pracy w to włożyłam.
Różne światy, spontanicznie ( w metrze zrobiłam furrorę, wszędzie szaro, buro, czarno, a tu ja super, hiper kolor ;)

A ten post jest o nie poddawaniu, bo bardzo wiele razy w moim życiu coś nie wyszło, albo wyczekiwana odpowiedź nigdy nie nadeszła.

I wiele razy chciałam odpuścić, ale to nie o to chodzi.

Bardzo to duża pokora jest i samoświadomość, że prawda się zawsze obroni..

Frida do końca swoich dni kochała życie i nigdy się nie poddała, a stan zdrowia był bardzo przejmujący.
Była inna, odstawała od otoczenia, ubierała się wyłącznie wg własnej intuicji.
I za tą ją doceniam najbardziej-była SOBĄ 

Zdjęcia z kina dzięki uprzejmości Ambasady Meksyku 
Impresja z kina Iluzjon

PS stylizacja spodobała się, nawet dostała nagrodę :)

===================================

When my intensive preparations for the Warsaw Fair took place, much of the media could be read about the events accompanying the exhibition "Frida Kahlo and Diego Rivera Polish Context" organized at the Cultural Center of CASTLE in Poznan.

Title of contest was: 

Dress up like Frida Kahlo.

I did not even think for a minute, I looked only in Warsaw, and it turned out exactly the day before the fair started.
I wrote to my soul mate, if I do not help a few photos to do and go to work!
.
I spent a lot of time on the earings, the necklace, I did it in the end.
The problem was with  dress, so I combined how it could be to look like her.

Because I have to emphasize that I am not wearing  such costumes;)
And what about the flowers, on the head my are  short

I have to emphasize that I was more interested in jewelry for obvious reasons, but here the styling had to be complete.

I was very tired.
The day before the fair, I must  have to check whether everything ok, in the hall, display case, put jewelry.
Unfortunately, my friend did not have a good time in private life, I did not want to absorb her.

There was even a moment when I thought there was nothing going on out of these pictures and breaking away from hard work.

I called my second friend and she agreed:)

Immediately from the exit of the trade hall I went to the bathroom to change.
When we went out the weather was disgusting, gray and raining - and some pictures I wanted to do outdoors.
Fatigue has already hit me, but I knew where to go.

And we went, I was a colorful bird totally out of a fairy tale and a whole bunch of people coming out of offices in suits.
It looked funny - but I do not give up .....

It was Warsaw Spire!

My dear to you the impression of this evening and some photos referring to the subject.
The pictures are not the highest flights, the light was bad, but I said I would show them, because a lot of work on it I put.
Different worlds, spontaneously (in the metro I made furry, everywhere gray,  black, and here I was super, hyper color;)

And this post is about not giving up, because many times in my life something did not come out, or the answer never came.

And many times I wanted to let go, but that's not the point.

It is very much humility and self-awareness that the truth is always defended.

Frida loved life for the rest of her days and never surrendered, and her health was very overwhelming.
She was different, she stood out from the environment, dressed only by her intuition.

And for the most I appreciate it - was She was  TRUTH HERSELF

Photo courtesy of the Mexican Embassy

PS styling liked it, even got a prize :)poniedziałek, 9 października 2017

Dopełnienie/Complement

Drodzy Moi
Pięknie dziękuję za odwiedziny na moim stoisku.

Za rozmowy, które wiele dla mnie znaczą i wsparcie.

Dziś przeczytałam, że pewna osoba jest szczęśliwa i dumna, że może nosić moją biżuterię - bardzo mnie to wzruszyło.

Mam ogromną przyjemność publikować dziś zdjęcia, bo na nich Jesteście Wy moje Drogie Kobiety :)

Każda inna, w różnym wieku, wyjątkowa na swój sposób

Usłyszałam, że czuć energię, którą przekazuję i ogromną wrażliwość.

Bo jak Wiecie każda praca to oddzielna opowieść, zamknięta w biżuterii prostej, kolorowej, lub absolutnie wolnej, pełnej niuansów i zaskakujących rozwiązań.

Taka właśnie jest moja biżuteria i Taki Jesteś TY, którego ten blog przyciągnął..

--------------------------------------------

My Dears

Thank you very much for visiting my stand.

For conversations that matter so much to me and support.

Today I read that a  one  special person is happy and proud to wear my jewelry - it touched me very much.

I have a great pleasure to publish photos today, because on them You are my Dear Women :)

Any other, of all ages, unique of Your own way.

I heard that I felt the energy I convey and the great sensitivity.

Because as you know each work is a separate story, closed in simple jewelry, colorful, or absolutely free, full of nuances and surprising solutions.

That is my jewelry and the same to You ..piątek, 22 września 2017

Zaproszenie / Invitation

Serdecznie zapraszam na stoisko nr 4 w Strefie Designu.

Bardzo dużo nowości  -  kolorów również nie zabraknie.

Dużo pracy - pozytywnej energii i serca.

Wszystkie informacje, rejestracja tutaj:http://tjexpo.pl/

Jakiekolwiek pytania: slawa8@op.pl

Do zobaczenia!!!
Sława

_________________________________________

I sincerely invite You to stand no. 4 in the Design Zone.

A lot of novelty - lot's of colors

Lots of work - positive energy and heart.

All information, registration here: http://tjexpo.pl/

Any questions: slawa8@op.pl

See you there!!!
Sława

niedziela, 17 września 2017

Mikro świat / Micro world

Jakby cały Paryż był u Twoich stóp.

Kiedy Słyszysz bicie serca, kiedy możesz to komuś powiedzieć

Chwilo magiczna trwaj

Oto zapowiedzi  przed targami - pierścienie

Mikro światy zamknięte w przestrzeni, którą wymyśliłam.


Dużo pracy i cierpliwości

Każdy inny, każdy wyjątkowy


Targi już blisko:)

http://tjexpo.pl/

__________________________________________________________

As like Paris was at your feet.

When you hear heartbeat,  You can  tell someone special..

It's a magical momentHere are the announcements ahead of the october  fair in Warsaw- the rings.

Micro worlds closed in the space that I invented.


Lots of work and patience

Everyone else, each one unique

The fair is close :)

http://tjexpo.pl/

czwartek, 7 września 2017

Brosze dwie inspirowane podwodnym światem

Dziś je skończyłam i to zapowiedź targów, które już od 5 Października w Warszawie.

Zawsze fascynował mnie podwodny świat, ten którego oko ludzkie rzadko widzi.

Panuje tam głęboka ciemność, ale kiedy rozbłyśnie światło-pojawiają się tak niesamowite kształty, kolory, wymyślne wzory - coś niesamowitego !
Piękna natura, dzika, groźna - perfekcyjna

Dziś w wolnej interpretacji brosze  z pogranicza surrealu, galaktyczne - jestem z nich zadowolona.
Na żywo już niedługo:)Two brooches inspired by the underwater world

Today I finished it and it's a preview of the fair, which start already from  5 October in Warsaw.

I was always fascinated by the underwater world, which the human eye rarely sees.

There is deep darkness, but when the light shines-so amazing shapes, colors, fancy patterns appear - something amazing!

Beautiful nature, wild, dangerous - perfect

Today, in a free interpretation of the brooches on the border of surreal, galactic - I think they are lovely ;)


Live  on my stage so soon  :)