środa, 26 kwietnia 2017

Legnicki Festiwal SREBRO

Legnicki Festiwal SREBRO to jedna z najważniejszych imprez  kulturalnych  -  zwłaszcza dla  nas artystów.
Odbywają się tu przeróżne wystawy a przede wszystkim to  wspaniała możliwość pokazania współczesnego designu wiodących twórców.

To impreza od wielu lat znana na całym świecie, gościła wielu wybitnych artystów z całego świata.
To tak w skrócie, jako szybkie intro do głównego obwieszczenia.

Moi Drodzy już za kilka dni jadę do Legnicy przygotowywać moją autorską formę wypowiedzi:)
Tak - będę mieć swoją wystawę - 20 metrów kwadratowych !!!

Będziecie mogli zobaczyć na żywo moje dokonania, doświadczenia i emocje, które splatam głową i sercem .
To ważna bardzo wystawa, chyba jak do tej pory najważniejsza dla mnie - 15 lat doświadczeń i konsekwencji.

To na razie półoficjalne zaproszenie, takie od serca:)


http://www.silver.legnica.pl/?news


Kulminacja wystaw odbędzie się 19-20 maj 2017 -  Kupujcie bilety na pociąg, samolot-będę szczęśliwa,jak Będziecie:)



The Legnica Silver Festival is one of the most important cultural events - especially for us artists.
There are various exhibitions here and above all, it is a great opportunity to show contemporary design of leading artists.

This event has been known all over the world for many years and has hosted many outstanding artists from all over the world.
It's so in short, as a quick intro to the main announcement.

My Dear, in a few days I will go to Legnica to prepare my own form of expression :)


Yes - I'ts will be me own  exhibition - 20 square meters !!!

You will be able to see live my accomplishments, experiences and emotions, which I splice my head and heart.
This is a very important exhibition, probably the most important for me - 15 years of experience and consequences.

This is a semi-official invitation, so heartfelt :)

Very hard work right now for me


http://www.silver.legnica.pl/?Eventy


Culmination of exhibitions will take place May 19-20, 2017 - Buy train tickets, plane - I will be  so happy if you coming :)



wtorek, 18 kwietnia 2017

Przestrzenie w biżuterii

Kocham przestrzeń
Kiedy stałam  na wzniesieniu, na polnej  drodze przy ruinach  zamku w Figueres patrzyłam na miasteczko, Katalońskie Góry  i w oddali na morze było bardzo wietrznie.
W pewnym momencie niebo ucichło, chmury utworzyły niesamowite obrazy, a moim oczom ukazał się niezwykły widok ferii kolorów na niebie.
To było magiczne przeżycie dla samotnego wędrowca i chwila tylko dla mnie.
Chwytam takie momenty i kolekcjonuję w głowie.
Dla takich chwil warto żyć.
To tytułem wstępu do mojej twórczości, która dziś pod hasłem broszek.
Całkiem niedawno coś zaskoczyło i bardzo polubiłam pracę nad nimi.
W swoich wypowiedziach stosuję bardzo różne techniki i łączę totalnie różne materiały.
Dobieram starannie każdy detal układanki - może to być kawałek zabawki dziecięcej, albo cokolwiek innego, co akurat będzie idealnie pasować do reszty pracy.
Wszystko powstaje na żywo i  dużo czasu zajmuje rozwiązywanie problemów technicznych, jak połączyć to wszystko razem, żeby  wyglądało odpowiednio i trzymało formę a przede wszystkim służyło jako porządnie zrobiona funkcjonalna autorska biżuteria.
Przed Wami brosze, przeróżnej wielkości, każda z innym pomysłem i rozwiązaniem.
Kilka z nich miało przyjemność wystąpić na wybiegu na gali AMBER LOOK w Teatrze Szekspirowskim.

W większości z nich umieściłam bursztyn bałtycki przełamując kolejny raz konwenanse w postrzeganiu naszego skarbu - bardzo pięknie akompaniuje z  formą i kolorem:)

Przestrzeń to niesamowita wolność- z ta myślą Was zostawiam -  niech każdy z Was odniesie do siebie, w danym momencie życia tak, jak czuje.....

Spaces in jewelry

I love the space (You know that :)
When I was standing on a hill, on a dirt road at the ruins of Figueres castle, the mountains looked out over the town, the Catalan Mountains and in the distance to the sea was very windy.
At some point the sky was silent, the clouds created amazing images, and my eyes showed an amazing view of the colors of the sky.
It was an extraordinary experience for alone traveler and I felt - that was  just for me.
I catch such moments and collect in my head.
For such moments worth to live.
This is a prelude to my work, which today under the banner  -   brooches.
Pretty recently something surprised me and I really liked working on them.
In my statements I use very different techniques and combine totally different materials.
I carefully select every detail of the puzzle - it could be a piece of baby toys or anything else that will fit perfectly into the rest of the work.
Everything comes to life work and it takes a lot of time to solve technical problems, how to combine it all together to look and hold the shape properly and above all it served as a well-made functional designer jewelry.
In front of you brooches of different shapes and sizes each with another idea and solution.
Several of them had the pleasure of performing at the AMBER LOOK catwalk at the Shakespeare Theater.

In most of them, I have placed Baltic amber breaking another convention in the perception of our treasure - very beautifully accompanies with form and color :)

Space is an incredible freedom - with this thought I leave you - let each of You take to yourself, at a moment of  life as You  feel it .....








czwartek, 6 kwietnia 2017

Fascynujący / Fascinating

Oto fascynator - dekor na głowę, który wykonałam z folii mlecznej, dość grubej.
Następnie malowałam etapami, przecierałam i malowałam aż do pożądanego efektu
Przód mocny w kolorach nawiązujących do sukni, pełnej cekinów.
Obronić taką kreację na pokaz mody biżuterią - to było wyzwanie !
Do fascynatora powstał biomorficzny pierścień, bo bardzo spodobała mi się praca na takimi obiektami.
Pełen detali, kolorów, delikatnych kryształków i efektów rosy :)
Przestrzeń, kompozycja i kolor  dały efekt, który zaraz Zobaczycie.
Przed Wami couture jewellery  by Sława Tchórzewska

Zdjęcie modelki, (które bardzo mi się podoba:) - z sesji zdjęciowej do AMBER LOOK 2017
foto: Justyna Woźniak
fashion: Patryk Wojciechowski

Here is a fascinator-a fashion accesories on the head, which I made of milk foil, quite thick.
Then I painted in stages, rubbing and painting until desired effect
The front is strong in colors referring to the dress, full of sequins.
To protect such a fashion show for jewelry with such a dress- it was a challenge!
With company of  fascinator I did biomorphic ring, because I liked the work on such objects very much.
Full details, colors, delicate crystals and dew effects :)
Space, composition and color gave an effect that you will see immediately.
Please welcome couture jewellery by Sława Tchórzewska

Model (very nice:) photo shoot  for AMBER LOOK 2017
Photo: Justyna Woźniak
Fashion: Patryk Wojciechowski









środa, 29 marca 2017

Post prosto z wybiegu

Moi Drodzy
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili moje stoisko - tyle pozytywnej energii bardzo mi było potrzeba.
Dużo się wydarzyło i po kolei będę o tym pisać.
Zanim pokażę Wam w pełni moja biżuterię przygotowaną na ten pokaz - najpierw pierwsze relacje prosto z wybiegu:)

Gala Amber Look Trends & Styles 2017

               "freedom"

                    by

Fashion: Patryk Wojciechowski
Biżuteria oraz fascynatory: Sława Tchórzewska
Patron: Miasto Gdańsk, STFZ

Zdjęcia są autorstwa wielu fotografów.
Na razie prosto z pokazu i z przygotowań :)
i tu filmik: http://trojmiasto.tv/Gala-bursztynu-Amber-Look-2017-20430.html

Post straight from the catwalk

My Dears
Thank you very much to all who visited my stand - so much positive energy was needed.
Much has happened and  I will write about it soon.
Before I show you my full jewelry prepared for this show - This is the first relations straight from the runway :)

Gala Amber Look Trends & Styles 2017

 "freedom"
 
       by

Fashion: Patryk Wojciechowski
Jewelry and fascinators: Sława Tchórzewska

Pictures are by many photographers.
For the moment straight from the show and from the preparations :)
short film: http://trojmiasto.tv/Gala-bursztynu-Amber-Look-2017-20430.html

foto:Karol Kacperski Photography


                                                        foto:Karol Kacperski Photography

                                                     foto:Karol Kacperski Photography
foto:Karol Kacperski Photography

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Studio Lipińska 

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Studio Lipińska 



                                                        foto:Karol Kacperski Photography


niedziela, 19 marca 2017

Zaproszenie Amberif 2017 & GALA AMBER LOOK

Szanowni Państwo

Serdecznie Zapraszam na stoisko na targach AMBERIF w Galerii Projektantów

Równocześnie z wielkim przejęciem zapraszam  na prezentację Kolekcji Freedom z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Partner Miasto Gdańsk.
Zaprezentuję swoją interpretację WOLNOŚCI  wraz z projektantem Patrykiem  Wojciechowskim

Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles to crème de la crème Targów AMBERIF. Piękne kreacje, oszałamiająca biżuteria, specjalnie zaprojektowana na tę okazję scenografia, dbałość o każdy szczegół. W piątkowy wieczór w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim publiczność obejrzy jedenaście autorskich kolekcji, przygotowanych przez twórców mody i biżuterii. Dyrektorem artystycznym Gali jest uznany polski projektant mody - Michał Starost. Galę poprowadzi Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 marca 2017

22 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku ruszy 24. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF – największej na świecie wystawy bursztynu. W ciągu czterech dni ponad 470 wystawców z 18 krajów zaprezentuje najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. Organizatorzy spodziewają się ponad 7 tys. gości z całego świata. Wydarzeniem modowym targów będzie piątkowa Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles. Świat nauki poruszy informacja o odkryciu pierwszego, zmumifikowanego w bursztynie fragmentu dinozaura.

Wszystkie informacje dotyczące targów Znajdziecie tu:http://amberif.amberexpo.pl/title,O_TARGACH,pid,548.html

Informacje dotyczące Gali Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles tu:
http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html


MY DEARS

I'm  cordially invite to the next edition of Gdansk International Fair AMBERIF, the biggest amber trade fair in the world to stand in the Gallery Designers

At the same time of great excitement invited to the presentation Freedom Collection on the occasion of the 25th anniversary of STFZ ( Goldsmithing Artists' Association),  Partner City of Gdańsk.
Will be my interpretation of freedom together with the designer Patrick Wojciechowski

Amber and Fashion Gala AMBER LOOK Trends & Styles is the crème de la crème Fair AMBERIF. Beautiful creations, stunning jewelry, specially designed for the occasion, set design, attention to every detail. On Friday evening in Gdansk Shakespeare Theatre audiences watch eleven copyright collection, developed by the creators of fashion and jewelry.
I artistic gala is recognized Polish fashion designer - Michal Starost. Gala will take Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 March 2017

March 22 at the Center for Exhibition and Congress AMBEREXPO in Gdansk will start 24th edition of the International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones - the world's largest exhibition of amber. Within four days, more than 470 exhibitors from 18 countries will present the latest trends and technologies in jewelery design. The organizers expect more than 7 thousand. visitors from around the world. The highlight of the fashion fair will be Friday's Gala of Amber and AMBER LOOK Fashion Trends & Styles. The world of science moves information about the discovery of the first, mummified in amber dinosaur fragment.

all information about Trade :http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF,pid,10.html

all inaformation about GALA :http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html








poniedziałek, 13 marca 2017

Muzeum Bursztynu w Warszawie zaprasza

Miło mi poinformować, że kolejnym miejscem prezentacji wystawy "Amber. Around the World" jest Muzeum Bursztynu w Warszawie. Wybrane prace uświetnią wystawę "Bursztyn na świecie" przygotowaną przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów
Na wystawie będzie moja biżuteria i ja w dniu wernisażu :)

I am pleased to announce  the next venue for the presentation of the exhibition "Amber. Around the World" is the Amber Museum in Warsaw. Selected works will feature the exhibition "Amber in the world" prepared by the Museum of the Earth in Warsaw.

I cordially invite you in the name of the organizators
At the exhibition will be my jewelry  also :)
Come and talk with me :)