piątek, 16 grudnia 2016

Sława Tchórzewska - Przestrzenny Bajkopisarz

Opowiem Ci bajkę o pewnej krainie, w której wszystko wywrócone do góry nogami istnieje naprawdę.
To kraina, która siedzi w mojej głowie od dawna, ale  od niedawna zaczęła w pełnej krasie uwalniać się do świata.
Tu wszystko jest możliwe, są piękne kolory, beztroski uśmiech i spokój.
Zawijasy kręcą się jak lizaki, ptaszki, ważki i motyle spijają nektar z niesamowicie fantazyjnych kwiatów.
Tu panuje harmonia i porządek.
Nie ma smutków ani samotności.
Każdy jest wolny i szczęśliwy - bo jest sobą.

Podsumowując ten rok w pigułce oraz pokazując Wam najnowsze prace, w tym mój faworyt-grafikę z motywem lotniczym życzę uśmiechu i spełnienia marzeń.
Słuchajcie swojego serca i bądźcie uważnymi obserwatorami tego, co dzieje się dookoła.
Niech piękno za Wami przemawia i oddaje dalej w świat swoją  MOC.
To mój ostatni post w tym roku, który był i (jest jeszcze) ciekawy, pełen zaskakujących spostrzeżeń i bogatszy o kolejne doświadczenia.

P.S. Wypijcie proszę  toast w Nowy Rok  myśląc na moment o jednej Sławie, przestrzennym bajkopisarzu, który w ten dzień się urodził.....
 Sława


Let me tell you a fairy tale


Let me tell you a story about a land in which everything turned upside down, there really exist.
It is a land that sits in my head for a long time, but recently started in all its glory released to the world.
Here, everything is possible, the colors are beautiful, carefree smile and calm.
Swirls spinning like lollipops, birds, dragonflies and butterflies spijają nectar from flowers incredibly fancy.
Here there is harmony and order.
There is no place for sorrow or loneliness.
Everyone is free and happy - because they are  wereself.

To sum up this year at a glance, and showing you the latest work, including my favorite-air plane graphics of the theme.
 I wish You smile and dreams come true.
Listen to your heart and be careful observers of what is happening around You..
Let the beauty behind you speaks and gives further into the world of  beauty Power.
This is my last post this year, and that was (still is) interesting, full of surprising insights and richer for another experience.

P.S. Please drink  toast in the New Year thinking for a moment about some Sława- spatial fabulist which has birthday on this time
With love
Sława
czwartek, 8 grudnia 2016

środa, 9 listopada 2016

FUCHSIA INSPIRATIONS contest

Jestem w finale !   I'm in the final !
Kochani!
Jestem bardzo przejęta, bo mój pierścień został zakwalifikowany przez światowe jury  na portalu Jewelry Virtual Fair w konkursie FUCHSIA  INSPIRATIONS :)

Od dzisiaj ruszyło głosowanie internetowe - także to od Was Moi Drodzy zależy dalszy ciąg tej historii..
Nagroda główna to stoisko na targach Vincenza - dla mnie wspaniała szansa na pokazanie mojego świata:)

Głosujemy i udostępniamy pracę  tutaj:  http://jewelryvirtualfair.com/contest/contest-photo/120/

Będę wdzięczna za Wasze serduszka  i udostępnianie
Sława


My Dears!
I am very exited, because my ring was selected  from 30 works by the world jury portal Virtual Jewelry Fair competition FUCHSIA INSPIRATIONS :)

From now moved online voting - also this from you My Dear depends on the rest of this story ..
The main prize is a stand at Vincenza Fair - for me a great chance to show my heart into the world :)

Please vote and share here: http://jewelryvirtualfair.com/contest/contest-photo/120/
I will be grateful for your hearts and sharing :)
Sławaśroda, 2 listopada 2016

Dopełnienie/Complement

Kiedyś w ogóle w siebie nie wierzyłam
Pewności dodał mi pewien profesor  malarz, który jak tylko spojrzał na moje prace, powiedział: Czujesz kolor -  maluj.
Trochę to trwało, ale uwierzyłam  w siebie :)
Wiedziałam doskonale, że mi coś duszy gra i to bardzo silnie, tylko nie umiałam tego uwolnić.
Ludzie mówią różne rzeczy, dlatego przede wszystkim trzeba mieć siłę własną.
Jeśli się jej nie dostało w korzeniach, w przekazach, to koniecznie trzeba o nią zadbać samemu.
Bez takiej bazy nie da się być samotnym żeglarzem w świecie designu i w ogóle w życiu trudno.
Własna intuicja jest drogowskazem, drogi kręte i nie zawsze odpowiednie.
Ale wytrwałość i poczucie, że to co z serca to najważniejsza wartość, to moc najwyższa.
Zawsze to powtarzam do siebie samej , kiedy mi źle.

Każdy detal to jedna myśl, 
Każdy ton farby to emocja
Każdy ruch ręką to ubieranie przestrzeni w formę, która zaczyna istnieć powolutku. 
Dopełniają się kawałeczki, elementy, kolory  w kolejną nową historię o mojej twórczości.
Nie oddzielam swojej pracy na mniej ważną i ważniejszą.
Wszystko ma swój czas i dokonuje się wyłącznie od siły potrzeby podzielenia się emocjami....jak zawsze

Dziś kolor jest bohaterem wpisu, niech Dodaje pozytywnej energii każdemu z Was :)


It was the time, when I was completly not believe in myself.
Certainty gave me a professor painter, who as soon as he looked at my work, he said, You feel color - paint 
It took a while, but I believed in myself :)
I knew perfectly well that to me something of the soul game and it was (is) very strong, but I did not know how to escape.
People say different things, so first of all you have to have the strength of your own.
If you did not get it in the roots, in communications, it is necessary to take care of it yourself.
Without such a database can not be lonely sailor in the world of design and in general life difficult.
Self intuition is a beacon, winding roads and not always suitable.
But perseverance and a sense that what the heart is the most important value is the highest power.
I always say to myself, when I feel bad.

Every detail is one thought,
Every tone paint is emotion
Every gesture is a dressing space in a form that begins to exist slowly.
Complementary pieces, elements, colors in another new story about my work.
I do not separate my work on the less important and more important.
Everything has own time and made only the strength of the need to share emotions .... as always

Today, color is the protagonist of this post, let adds positive energy to each of YOU :)

środa, 26 października 2016

Rysunek odręczny w nowych horyzontach

W końcu oficjalnie przed Wami prezentuję nowy charakter swoich prac.
Tych najbardziej kojarzonych z moja osobą.
Tych, które robię od samego początku.
Rysunki na srebrze to ciąg dalszy moich rysunków na papierze.
W swoim dorobku mam tysiące unikatowych grafik.
Uwielbiam rysować, malować i powoływać do życia niszową opowieść o współczesnej biżuterii.
Przełamywać techniki, mieszać style, kolory, wyławiać detale w monochromach.
Bardzo zależało mi  zrobić na próbę moje rysunki w taki sposób, żeby wyglądały identycznie jak na papierze.
Tzn, żeby grafika była czarna, a srebro gładkie.
Z pomocą pojawiła się technika laserowa i teraz moi Drodzy te dwa wzory, które za chwilę Zobaczycie-
To kwintesencja moich lat rysowania.
Miałam ogromny problem wybrać subiektywnie rysunki -  bo specjalnie rysowałam wiele, wiele grafik, które miały zagrać na srebrnej blasze.
Bo inaczej grafika prezentuje się na kartce papieru, na ścianie i zupełnie inaczej w formie przestrzennej.
Musiałam wykonać kilka prób technicznych i w końcu mogę Wam przedstawić efekt końcowy.
Pierwszy wzór zaprojektowany  w kwadracie, drugi to prostokąt.
Biżuteria z przesłaniem, bo te wzory to nie tylko kwiatek i biomorficzny ażur
Biżuteria na zamówienie.
Zapraszam :)

Hand drawing in new horizons

Finally,  I officially presenting the new nature of my work.
Those most associated with my person.
Those that do from the very beginning.
Drawings of silver is continued my drawings on paper.
My achievements have thousands of unique graphics.
I love to draw, paint and plead for the life story of a niche of contemporary jewelry.
Breaking techniques, mix styles, colors, pick out details in monochrom.
I was very keen to do the test of my drawings in such a way that looked like in the paper.
The graph help of laser technology appeared, and now my Dear, these two models, which in a moment You see.
This is the essence of my years of drawing.
I had a huge problem subjectively select drawings - my specifically drew many, many images that were played on the silver plate.
Otherwise the graphics presented on a piece of paper on the wall and completely different in spatial form.
I had to make a few technical tests and finally I can present you the final result.
The first model designed in a square, the other a rectangle.
Jewelery with a message, because these patterns are not just some flower and  biomorphic style.
Jewelry to order :)