czwartek, 24 sierpnia 2017

AMBER LOOK na vimeo

Długo czekaliśmy, ale jest film pokazujący tegoroczną GALĘ AMBER LOOK w Gdańsku.
Niestety nie potrafię tego skopiować, tak, żeby tutaj bezpośrednio ten film się pojawił, ale proszę kliknąć w link i Obejrzeć.

Wspólny pokaz FREEDOM to komplilacja trzech projektantów:
Sława Tchórzewska
Andrzej Jacyszyn i MarcinTymiński.
Muzykę wybierałam ja-bardzo fajnie to zagrało, jak wychodziła pierwsza modelka w tej niebieskiej  dłuugiej sukni- aż mi ciarki szły ;)
To moja faworyta ;)

PS Ja na siebie patrzeć nie mogę, Przewińcie, moją wypowiedź, bo byłam bardzo zmęczona i wrrrr.


 Zdolny kolega Lukaa Images uczynił ten film :)


Miła wizytówka Targów Gdańskich, którch jestem wiernym wystawcą, odkąd skończyłam studia:)
Link na końcu postaWe waited a long time, but there is a movie showing this year's GALA AMBER LOOK in Gdansk.
Unfortunately, I can not copy this, so that this video will appear directly here, but please click on the link and look at it.

The joint show FREEDOM is a compilation of three designers:
Sława Tchórzewska
Andrzej Jacyszyn and MarcinTymiński.

I chose the music I liked -  it was played  very nice - as the first model in this blue long dress came out - all the cries went to me;)

This is my favorite;)

PS I can not look at myself, Scroll, my statement, because I was very tired and wrrrr.


My friend  Lukaa Images made this video :)


Nice showcase Gdansk Fair, which I am a faithful exhibitor, since I graduated :)https://player.vimeo.com/video/210475634poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Freestyle compilation

Dziś wakacyjny  freestyle mojej twórczości
Kompilacja prac z ostatnich miesięcy, zarówno mocno surrealnych , jak i tych do noszenia na co dzień.
Oczywiście kolory na bogato:)

PS
Bardzo intensywnie pracuję nad nowymi technikami, całe wakacje na to poświęcam-już na najbliższych targach na początku października w Warszawie zaprezentuję całą kolekcję:)


Freestyle compilation

Today my freestyle creativity
Compilation of works of recent months, both heavily surreal and those to wear on a daily basis.

Color expression of course ;)

PS
I am very busy working on new techniques, the whole vacation on it I dedicate - already at the nearest fair in early October in Warsaw will present the whole collection :)


brooch

earings

ring

brooch

earings

bracelets

ring

broocheswtorek, 15 sierpnia 2017

Warsztaty kreatywne - Dom Kultury Praga

Serdecznie zapraszam na otwarte  warsztaty pod hasłem - Moda, Zdrowie, Uroda.
Poprowadzę zajęcia z biżuterii i dodatków w nurcie upcyclingu.
Warsztaty w luźnej atmosferze i dla każdego.
 Warszawo pokaż swoją kreatywność 👌

In this Saturday I will be teaching in creative workshops in upcycling idea.
They are open for everyone - please join me😊


wtorek, 25 lipca 2017

So Catchy! contest

Jest mi niezmiernie miło poinformować Was, że dostałam się do ścisłego finału w konkursie portalu
 So Catchy!
Jest to platforma hiszpańska, która promuje trendy w modzie oraz akcesoriach.
I właśnie moją kategorią są akcesoria modowe :)

Bardzo się cieszę, że moja przestrzeń w biżuterii coraz częściej widoczna w świecie-i tak Trzymać!

Trzymajcie kciuki:)

Wyniki we wrześniu


I am very pleased to inform you that I got to the final finals in the portal contest
  So Catchy!
This is a Spanish platform that promotes fashion trends and accessories.
And just my category is fashion accessories :)
I am very happy -  my space in jewelry more and more visible in the world :))))))

keep fingers crossed :)

Results in September


So Catchy! Where Fashion Begins, opens a window onto innovation in the world of fashion.
Here, you’ll find anything new, different or original.  We provide a voice and a face for emerging design and creativity with the potential for international success.  Anyone who has something new and different to add to the competitive and saturated world of fashion will find their place on So Catchy!
poniedziałek, 17 lipca 2017

Kropki, kropeczki, czyli letnie wariacje

Dziś przedstawiam mix prac powstałych w ostatnich tygodniach.
Kolor, letnie klimaty, trochę boho, a przede wszystkim nowe techniki i aranże.
Część zdjęć jest na czarnym tle nie bez przyczyny.
Zastosowałam różnego rodzaje specjalne folie, które są przeźroczyste mniej lub bardziej i na tym tle  lepiej je widać na zdjęciach.
Kulki są nowością, bo zrobiłam je sama-rozpracowuję nowe opcje, to pierwsze przykłady.
Wyszły bardzo fajnie - są bardzo lekkie :)
Kolczyki mają magiczne pyły diamentowe, w różnych tonach o bardzo delikatnym migoceniu :)
Przestrzeń, uśmiech i mnóstwo detali, to motyw przewodni dzisiejszego posta.
Pokazuję biżuterię codzienną, na specjalna okazję lub całkowicie surrealną, ale niezwykle wdzięczną w tworzeniu:).
Na koniec potężny wisior z dużymi  bryłami bursztynu bałtyckiego, gdzie też pojawiają się różnego rodzaju kuleczki;)
Kryształy "tkałam" na kawałku przeźroczystej plexi, która genialnie odbija światło.
Ten wisior brał udział w Gali AMBERLOOK na pokazie mody, stąd też dużo detali i niesamowicie mieniące  się kamienie.

Dots, dots, for summer variations

Today I present a mix of works created in recent weeks.
Color, summer atmosphere, a little boho, and above all new techniques and arrangements.
Part of the photo is on a black background for some reason.
I used different types of special transparencies that are more or less transparent and on this background they are better seen on the pictures.
Balls are new, because I did them myself - I'm working out new options, these are the first examples.
They came out very nice - they are very light :)
Earrings have magical diamond dust, in different tones with very delicate flickering :)
Space, smile and lots of details, is the theme of today's post.
I show jewelry everyday, for a special occasion or completely surreal, but extremely grateful to create :).
Finally, a powerful pendant with large lumps of Baltic amber, where there are also various types of balls;)
Crystals "weave" on a piece of transparent plexi, which brilliantly reflects light.
This pendant was taken at the AMBERLOOK Gala at the fashion show, hence a lot of details and amazingly shiny stones.

wtorek, 11 lipca 2017

Otwarcie wystawy Tradycja I innowacja, czyli jeden dzień z życia artysty

Wczoraj byłam na otwarciu wystawy Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja w Gdańsku.
Piękny dzień i naprawdę wspaniale przygotowana wystawa.
Dużo  przestrzeni, nowoczesna aranżacja , multimedialne prezentacje a  przede wszystkim ok 300 eksponatów do oglądania.
Światło przepuszcza kolejną opowieść w bryłkach - a każda z nich to  zupełnie inna historia do oglądania.
Polski bursztyn to naprawdę wspaniały materiał do tworzenia biżuterii.

Zwłaszcza tej współczesnej, nowatorskie metody, każdy z artystów swoją wrażliwością i doświadczeniem potrafił stworzyć unikalne dzieła.
Polscy projektanci już dawno pokazali, że bursztyn to fascynujący materiał do pracy.
Ja sama go bardzo polubiłam:)

Przed Wami kilka zdjęć z wystawy  oraz moje prace, które przygotowałam specjalnie z myślą o bursztynie.

Przed Wami dwa pierścienie oraz brosza, w której wykończeniem jest piasek z plaży.

P.S.
Kocham morze i bardzo cieszę się, że mogłam choć na moment przejść się jego brzegiem....

Zdjęcia z wystawy dzięki Muzeum Bursztynu oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska  fot.B.Kentzer


Więcej info o wystawie post poniżej

Gdansk, Sopot - one day from the life of the artist

Yesterday I was at the opening of the exhibition Baltic amber. Tradition and innovation in Gdansk.
Beautiful day and a really great exhibition.
There is space, modern arrangement, multimedia presentations and above all about 300 exhibits to watch.
Light transmits another story - each one is a completely different story to watch.
Polish baltic  amber is a really great material for making jewelry.

Especially this modern, innovative method, each artist with his sensitivity and experience was able to create unique works.
Polish designers have long shown that amber is a fascinating material for work.
I myself liked it very much :)

Before you take a few photos from the exhibition and my work, which I specially prepared for the amber.


In front of you two rings and a brochure, where the finish is sand from the beach.


More info about exhibition  -the post show below
P.S.
I love the sea and I am very glad that I could go to the shore for a moment ....

Photos from the exhibition thanks to the Amber Museum branch of the Historical Museum of the City of Gdansk fot.B.Kentzer

  

poniedziałek, 3 lipca 2017

BURSZTYN BAŁTYCKI. TRADYCJA I INNOWACJA w Europejskim Centrum Solidarności

Z wielką przyjemnością zapraszam Was na kolejną wystawę, która będzie miała swoją premierę już 10 lipca 2017  w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Na osobiste zaproszenie Prezydenta miasta również i ja  będę reprezentować  swoją opowieść o współczesnym designie:)
Nie mogę się doczekać, bo miejsce jest bardzo piękne, miałam przyjemność być już kilka razy i z ust kuratora wystawy wiem, że będzie  piękna wystawa :)
Zapraszam:))))

http://www.ecs.gda.pl/title,zapowiedZ_%7C_Wystawa_BURSZTYN_BALTYCKI__TRADYCJA_I_INNOWACJA,pid,1477.html

  Intencją wystawy  jest dokumentacja wszystkich znaczących dokonań w zakresie współczesnego
bursztynnictwa – sztuki, designu, rzemiosła – ze szczególnym podkreśleniem jakości. 
Świadczyć o tym będzie nie tylko staranna selekcja eksponatów, ale też wyjątkowy charakter specjalnie zaprojektowanej ekspozycji.

Oprócz kilku wystaw towarzyszących, składających się na całość (Trend Book 2017, 2. Gdańsk Baltic Amber Biennale,
 warsztaty międzynarodowe 2010-2016, wystawa projektów bursztynowych STFZ).
 Najistotniejszą częścią prezentacji będzie aranżowana specjalnie na tą okazję ekspozycja, będąca rozszerzoną kontynuacją wystawy, jaka była prezentowana w 2015 r. w polskim pawilonie
na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie. Wówczas była to ekskluzywna prezentacja 25 obiektów, skatalogowanych w 5 opowieści o bursztynie, teraz – w podobnej formule - na sześć wyodrębnionych rozdziałów składać się będzie niemal 200 obiektów.

Poszczególne części tematyczne wystawy tworzyć będą „wyspy” pn.:
1)      Wiedza o bursztynie (inkluzje, przykłady kolorów i sortów bursztynu, metody jego obróbki)
2)      Cytaty natury (przykłady biżuterii eksponujące naturalny, surowy, nieobrobiony charakter bursztynu)
3)      Ekskluzywne rzemiosło (rzeźby, najwyższej klasy jubilerstwo, biżuteria „premium”)
4)      Innowacyjny design (prace firm i osób nagrodzonych m.in. w konkursach Mercurius Gedanensis)
5)      Sztuka współczesna (selekcja prac, których istotą jest unikatowość, nietypowe materiały, autorskie techniki, itp.)
6)      Moda na bursztyn (akcesoria odzieżowe, biżuteria z pokazów, itp.)

Baltic Amber. Tradition and Innovation 

It is with great pleasure that I invite you to another exhibition, which will be premiered on July 10, 2017 at the European Solidarity Center in Gdansk.
On the personal invitation of the President of the city-
 I will also represent my story of contemporary design :) 

  The intention of the exhibition is to document all significant achievements in the contemporary field
Amber craft - art, design, crafts - with particular emphasis on quality.
Not only the careful selection of exhibits, but also the unique character of the specially designed exhibition will prove noteworthy.

In addition to several accompanying exhibitions (Trend Book 2017, 2. Gdansk Baltic Amber Biennale,
 International workshop 2010-2016, exhibition of amber projects STFZ).
 The most important part of the presentation will be a special exhibition for this occasion, which is an extended continuation of the exhibition, which was presented in 2015 in the Polish pavilion.
At the EXPO World Expo in Milan. At that time it was an exclusive presentation of 25 objects, cataloged in 5 amber tales.
Now - in a similar formula - the six separate chapters will consist of almost 200 objects.

Each of the thematic sections of the exhibition will be "islands":
1) Knowledge about amber (inclusions, examples of colors and sorts of amber, methods of its processing)
2) Quotes of nature (examples of jewelry exposing the natural, raw, unworked nature of amber)
3) Exclusive crafts (sculptures, premium jewelery, premium jewelery)
4) Innovative design (works of companies and people awarded in Mercurius Gedanensis competitions)
5) Contemporary art (selection of works whose essence is uniqueness, atypical materials, original techniques, etc.)
6) Fashion for amber (clothing accessories, jewelery from the show, etc.)

I can not wait, because the place is very beautiful, I had the opportunity to be a few times and from the curator's exhibition I know it will be a beautiful exhibition :)


środa, 28 czerwca 2017

Biżuteria zainspirowana ogrodem / Jewelry inspired by the garden

Kocham kwiaty.
Pierwsze szkice, rysunki które rysowałam - to były inspiracje, które  czerpałam najczęściej z ogrodów.
Natura jest doskonała
Kiedy  wyjeżdżam zawsze wyłapuję jakieś smaczki ogrodowe i bardzo lubię skradać zapach z kwiatów, które przewieszone przez płot aż zachęcają, żeby tak zrobić.

Dziś prezentuję trzy komplety broszek z kolczykami.
Biżuteria bardzo przestrzenna i bardzo lekka.
Mnóstwo przeróżnych kwiatów, listków, które rozbierałam na części pierwsze i tak jakby na nowo tworzyłam te mini bukieciki.
Czasem nawet motyle przelatują przez kompozycję:)
 Letnia kolekcja  czeka na nowe właścicielki :)

Jewelry inspired by the garden

I love flowers.
The first sketches, the drawings that I drew - were the inspirations I used most often from gardens.
Nature is excellent
When I go out I always catch some garden tastes and I really like to steal the scent of flowers that hang over the fence until they encourage to do so.

Today I present three sets of brooches with earrings.
Jewelry very spatial and very light.
Plenty of different flowers, leaves that I picked up on the first part and as if I was re-creating these mini bouquets.
Sometimes even butterflies fly through the composition :)
This   Summer collection waiting for new owners :)piątek, 16 czerwca 2017

Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja

Pomyślałam, że powinnam pokazać to oficjalne zaproszenie.
Pięknie dziękuję za to wyróżnienie mojej osoby  Panie Prezydencie -  za możliwość pokazywania najlepszego polskiego wzornictwa i ja będę częścią tej pięknej podróży po świecie współczesnej biżuterii
Jestem wzruszona

Baltic amber. Tradition and innovation

I thought I should show this official invitation addressed personally to me
Mr President of Gdansk, who gives  the opportunity to show the best Polish design -  I will be part of this beautiful journey in the world of contemporary jewelry.
I am touched
czwartek, 1 czerwca 2017

Pokaż swoją osobowość /Show your personality

Dziś prezentuję wybrane prace, które na żywo można oglądać do 11 czerwca na mojej wystawie w Legnicy.
To kompendium moich około rocznych eksperymentów z zamknięciem przestrzeni w przemyślaną i trwałą w konstrukcji formę.
To duży krok na przód w poszukiwaniach twórczych i zupełnie inne podejście do świata biżuterii.
Mogłam pokazać w końcu z większym rozmachem moje przestrzenne formy, zabawę z kolorem i dynamikę.

Nisza w czystej postaci dla bardzo wymagających, pewnych siebie i nieustannie poszukujących.
To wnoszenie nowych wartości dla siebie.
Odlalazła(e)ś siebie ?- niektórym nie udaje się to przez całe życie.
Nie chodzi o cel, ale o doświadczenia po drodze, z których trzeba wnioski wyciągać.
Tak trochę życiowo dziś piszę, ale tak naprawdę to wszystko układa się w jedną całość.
Wszystko zależy ode tego, co mamy w głowie i na ile jesteśmy otwarci.

Ktoś mnie nazwał wybitną osobowością  awangardowego złotnictwa-to miłe słowa.
Ja sama uważam się za wędrowca, podążającego ku nieznanemu, ale z wiarą w siebie-po tylu latach mogę to napisać publicznie z przekonaniem i wiarą.
Energia puszczona w świat to wielka siła

 Powracając do biżuterii uważam, że  to właśnie ONA  "zamyka" całość.
Bardzo prosta kreacja podkreślona odpowiednią biżuterią, która wykonana w pojedynczym egzemplarzu.
Której  nikt inny nie będzie mieć -TO jest TO !

Kim Jesteś - ciekawość, odwaga i pewność siebie ?

Witaj w świecie, gdzie jedynym wyznacznikiem kreowania jest.........................pasja

=========================================================
Show your personality

Today I present some of works that can be watched live until June 11 at my Legnica exhibition.
This is a compendium of my approximately one year experiments with the closure of space into a thoughtful and durable form of construction.
It's a big step forward in creative exploration and a totally different approach to the jewelery world.
I could finally show my spatial forms with color, color and dynamics.

It's  pure niche  form for very demanding, confident and constantly looking.
It is bringing new values ​​for ourself.
Have you discovered yourself? - Some people do not do it all their whole  life.
It's not about the goal, but about the experience along the way, from which you have to draw conclusions.
So I write a little bit of life today, but in fact it all goes together.
Everything depends on what we have in mind and how open we are.
Someone called me the outstanding personality of avant-garde goldsmiths - it's so nice words.
Myself i am consider a wanderer, going to the unknown, but with faith in myself - after so many years I can write it publicly with conviction and faith.

Energy released into the world is a great force

 Returning to jewelery, I believe that it is the "accessories" that close the whole.
Very simple creation underlined by the appropriate jewelry, which is made in a single copy.
Which no one else will have - THIS IS IT!

Who are you - curiosity, courage and confidence?

Welcome to the world where the only determinant of creation is ......................... passion