środa, 26 kwietnia 2017

Legnicki Festiwal SREBRO

Legnicki Festiwal SREBRO to jedna z najważniejszych imprez  kulturalnych  -  zwłaszcza dla  nas artystów.
Odbywają się tu przeróżne wystawy a przede wszystkim to  wspaniała możliwość pokazania współczesnego designu wiodących twórców.

To impreza od wielu lat znana na całym świecie, gościła wielu wybitnych artystów z całego świata.
To tak w skrócie, jako szybkie intro do głównego obwieszczenia.

Moi Drodzy już za kilka dni jadę do Legnicy przygotowywać moją autorską formę wypowiedzi:)
Tak - będę mieć swoją wystawę - 20 metrów kwadratowych !!!

Będziecie mogli zobaczyć na żywo moje dokonania, doświadczenia i emocje, które splatam głową i sercem .
To ważna bardzo wystawa, chyba jak do tej pory najważniejsza dla mnie - 15 lat doświadczeń i konsekwencji.

To na razie półoficjalne zaproszenie, takie od serca:)


http://www.silver.legnica.pl/?news


Kulminacja wystaw odbędzie się 19-20 maj 2017 -  Kupujcie bilety na pociąg, samolot-będę szczęśliwa,jak Będziecie:)The Legnica Silver Festival is one of the most important cultural events - especially for us artists.
There are various exhibitions here and above all, it is a great opportunity to show contemporary design of leading artists.

This event has been known all over the world for many years and has hosted many outstanding artists from all over the world.
It's so in short, as a quick intro to the main announcement.

My Dear, in a few days I will go to Legnica to prepare my own form of expression :)


Yes - I'ts will be me own  exhibition - 20 square meters !!!

You will be able to see live my accomplishments, experiences and emotions, which I splice my head and heart.
This is a very important exhibition, probably the most important for me - 15 years of experience and consequences.

This is a semi-official invitation, so heartfelt :)

Very hard work right now for me


http://www.silver.legnica.pl/?Eventy


Culmination of exhibitions will take place May 19-20, 2017 - Buy train tickets, plane - I will be  so happy if you coming :)wtorek, 18 kwietnia 2017

Przestrzenie w biżuterii

Kocham przestrzeń
Kiedy stałam  na wzniesieniu, na polnej  drodze przy ruinach  zamku w Figueres patrzyłam na miasteczko, Katalońskie Góry  i w oddali na morze było bardzo wietrznie.
W pewnym momencie niebo ucichło, chmury utworzyły niesamowite obrazy, a moim oczom ukazał się niezwykły widok ferii kolorów na niebie.
To było magiczne przeżycie dla samotnego wędrowca i chwila tylko dla mnie.
Chwytam takie momenty i kolekcjonuję w głowie.
Dla takich chwil warto żyć.
To tytułem wstępu do mojej twórczości, która dziś pod hasłem broszek.
Całkiem niedawno coś zaskoczyło i bardzo polubiłam pracę nad nimi.
W swoich wypowiedziach stosuję bardzo różne techniki i łączę totalnie różne materiały.
Dobieram starannie każdy detal układanki - może to być kawałek zabawki dziecięcej, albo cokolwiek innego, co akurat będzie idealnie pasować do reszty pracy.
Wszystko powstaje na żywo i  dużo czasu zajmuje rozwiązywanie problemów technicznych, jak połączyć to wszystko razem, żeby  wyglądało odpowiednio i trzymało formę a przede wszystkim służyło jako porządnie zrobiona funkcjonalna autorska biżuteria.
Przed Wami brosze, przeróżnej wielkości, każda z innym pomysłem i rozwiązaniem.
Kilka z nich miało przyjemność wystąpić na wybiegu na gali AMBER LOOK w Teatrze Szekspirowskim.

W większości z nich umieściłam bursztyn bałtycki przełamując kolejny raz konwenanse w postrzeganiu naszego skarbu - bardzo pięknie akompaniuje z  formą i kolorem:)

Przestrzeń to niesamowita wolność- z ta myślą Was zostawiam -  niech każdy z Was odniesie do siebie, w danym momencie życia tak, jak czuje.....

Spaces in jewelry

I love the space (You know that :)
When I was standing on a hill, on a dirt road at the ruins of Figueres castle, the mountains looked out over the town, the Catalan Mountains and in the distance to the sea was very windy.
At some point the sky was silent, the clouds created amazing images, and my eyes showed an amazing view of the colors of the sky.
It was an extraordinary experience for alone traveler and I felt - that was  just for me.
I catch such moments and collect in my head.
For such moments worth to live.
This is a prelude to my work, which today under the banner  -   brooches.
Pretty recently something surprised me and I really liked working on them.
In my statements I use very different techniques and combine totally different materials.
I carefully select every detail of the puzzle - it could be a piece of baby toys or anything else that will fit perfectly into the rest of the work.
Everything comes to life work and it takes a lot of time to solve technical problems, how to combine it all together to look and hold the shape properly and above all it served as a well-made functional designer jewelry.
In front of you brooches of different shapes and sizes each with another idea and solution.
Several of them had the pleasure of performing at the AMBER LOOK catwalk at the Shakespeare Theater.

In most of them, I have placed Baltic amber breaking another convention in the perception of our treasure - very beautifully accompanies with form and color :)

Space is an incredible freedom - with this thought I leave you - let each of You take to yourself, at a moment of  life as You  feel it .....
czwartek, 6 kwietnia 2017

Fascynujący / Fascinating

Oto fascynator - dekor na głowę, który wykonałam z folii mlecznej, dość grubej.
Następnie malowałam etapami, przecierałam i malowałam aż do pożądanego efektu
Przód mocny w kolorach nawiązujących do sukni, pełnej cekinów.
Obronić taką kreację na pokaz mody biżuterią - to było wyzwanie !
Do fascynatora powstał biomorficzny pierścień, bo bardzo spodobała mi się praca na takimi obiektami.
Pełen detali, kolorów, delikatnych kryształków i efektów rosy :)
Przestrzeń, kompozycja i kolor  dały efekt, który zaraz Zobaczycie.
Przed Wami couture jewellery  by Sława Tchórzewska

Zdjęcie modelki, (które bardzo mi się podoba:) - z sesji zdjęciowej do AMBER LOOK 2017
foto: Justyna Woźniak
fashion: Patryk Wojciechowski

Here is a fascinator-a fashion accesories on the head, which I made of milk foil, quite thick.
Then I painted in stages, rubbing and painting until desired effect
The front is strong in colors referring to the dress, full of sequins.
To protect such a fashion show for jewelry with such a dress- it was a challenge!
With company of  fascinator I did biomorphic ring, because I liked the work on such objects very much.
Full details, colors, delicate crystals and dew effects :)
Space, composition and color gave an effect that you will see immediately.
Please welcome couture jewellery by Sława Tchórzewska

Model (very nice:) photo shoot  for AMBER LOOK 2017
Photo: Justyna Woźniak
Fashion: Patryk Wojciechowski

środa, 29 marca 2017

Post prosto z wybiegu

Moi Drodzy
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili moje stoisko - tyle pozytywnej energii bardzo mi było potrzeba.
Dużo się wydarzyło i po kolei będę o tym pisać.
Zanim pokażę Wam w pełni moja biżuterię przygotowaną na ten pokaz - najpierw pierwsze relacje prosto z wybiegu:)

Gala Amber Look Trends & Styles 2017

               "freedom"

                    by

Fashion: Patryk Wojciechowski
Biżuteria oraz fascynatory: Sława Tchórzewska
Patron: Miasto Gdańsk, STFZ

Zdjęcia są autorstwa wielu fotografów.
Na razie prosto z pokazu i z przygotowań :)
i tu filmik: http://trojmiasto.tv/Gala-bursztynu-Amber-Look-2017-20430.html

Post straight from the catwalk

My Dears
Thank you very much to all who visited my stand - so much positive energy was needed.
Much has happened and  I will write about it soon.
Before I show you my full jewelry prepared for this show - This is the first relations straight from the runway :)

Gala Amber Look Trends & Styles 2017

 "freedom"
 
       by

Fashion: Patryk Wojciechowski
Jewelry and fascinators: Sława Tchórzewska

Pictures are by many photographers.
For the moment straight from the show and from the preparations :)
short film: http://trojmiasto.tv/Gala-bursztynu-Amber-Look-2017-20430.html

foto:Karol Kacperski Photography


                                                        foto:Karol Kacperski Photography

                                                     foto:Karol Kacperski Photography
foto:Karol Kacperski Photography

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Studio Lipińska 

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Studio Lipińska                                                         foto:Karol Kacperski Photography


niedziela, 19 marca 2017

Zaproszenie Amberif 2017 & GALA AMBER LOOK

Szanowni Państwo

Serdecznie Zapraszam na stoisko na targach AMBERIF w Galerii Projektantów

Równocześnie z wielkim przejęciem zapraszam  na prezentację Kolekcji Freedom z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Partner Miasto Gdańsk.
Zaprezentuję swoją interpretację WOLNOŚCI  wraz z projektantem Patrykiem  Wojciechowskim

Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles to crème de la crème Targów AMBERIF. Piękne kreacje, oszałamiająca biżuteria, specjalnie zaprojektowana na tę okazję scenografia, dbałość o każdy szczegół. W piątkowy wieczór w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim publiczność obejrzy jedenaście autorskich kolekcji, przygotowanych przez twórców mody i biżuterii. Dyrektorem artystycznym Gali jest uznany polski projektant mody - Michał Starost. Galę poprowadzi Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 marca 2017

22 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku ruszy 24. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF – największej na świecie wystawy bursztynu. W ciągu czterech dni ponad 470 wystawców z 18 krajów zaprezentuje najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. Organizatorzy spodziewają się ponad 7 tys. gości z całego świata. Wydarzeniem modowym targów będzie piątkowa Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles. Świat nauki poruszy informacja o odkryciu pierwszego, zmumifikowanego w bursztynie fragmentu dinozaura.

Wszystkie informacje dotyczące targów Znajdziecie tu:http://amberif.amberexpo.pl/title,O_TARGACH,pid,548.html

Informacje dotyczące Gali Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles tu:
http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html


MY DEARS

I'm  cordially invite to the next edition of Gdansk International Fair AMBERIF, the biggest amber trade fair in the world to stand in the Gallery Designers

At the same time of great excitement invited to the presentation Freedom Collection on the occasion of the 25th anniversary of STFZ ( Goldsmithing Artists' Association),  Partner City of Gdańsk.
Will be my interpretation of freedom together with the designer Patrick Wojciechowski

Amber and Fashion Gala AMBER LOOK Trends & Styles is the crème de la crème Fair AMBERIF. Beautiful creations, stunning jewelry, specially designed for the occasion, set design, attention to every detail. On Friday evening in Gdansk Shakespeare Theatre audiences watch eleven copyright collection, developed by the creators of fashion and jewelry.
I artistic gala is recognized Polish fashion designer - Michal Starost. Gala will take Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 March 2017

March 22 at the Center for Exhibition and Congress AMBEREXPO in Gdansk will start 24th edition of the International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones - the world's largest exhibition of amber. Within four days, more than 470 exhibitors from 18 countries will present the latest trends and technologies in jewelery design. The organizers expect more than 7 thousand. visitors from around the world. The highlight of the fashion fair will be Friday's Gala of Amber and AMBER LOOK Fashion Trends & Styles. The world of science moves information about the discovery of the first, mummified in amber dinosaur fragment.

all information about Trade :http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF,pid,10.html

all inaformation about GALA :http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html
poniedziałek, 13 marca 2017

Muzeum Bursztynu w Warszawie zaprasza

Miło mi poinformować, że kolejnym miejscem prezentacji wystawy "Amber. Around the World" jest Muzeum Bursztynu w Warszawie. Wybrane prace uświetnią wystawę "Bursztyn na świecie" przygotowaną przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów
Na wystawie będzie moja biżuteria i ja w dniu wernisażu :)

I am pleased to announce  the next venue for the presentation of the exhibition "Amber. Around the World" is the Amber Museum in Warsaw. Selected works will feature the exhibition "Amber in the world" prepared by the Museum of the Earth in Warsaw.

I cordially invite you in the name of the organizators
At the exhibition will be my jewelry  also :)
Come and talk with me :)


środa, 8 marca 2017

Taka ja - post dedykowany

Po udziale w projekcie Najbogatsi ludzie w Polsce dostałam kilka zdjęć na pamiątkę z sesji fotograficznej.
Bardzo dobra współpraca, a przede wszystkim naturalność i spontaniczne aranże poszczególnych sekwencji.
Od dawna trzymam je na pulpicie i stwierdziłam, że je pokażę.
To ja trochę  w innej odsłonie, biżuteria jest na drugim planie.
Foto: Małgorzata Biniek

Ten post dedykuję wszystkim kobietom, które czują się niedowartościowane, zapomniane i niespełnione.
Na marzenia nigdy nie jest za późno a sprawianie drobnych przyjemności jest bardzo potrzebne dla zdrowego psyche - i to nie egoizm.
W swój wyjazd urodzinowy przechadzając się po zabytkowych ulicach Barcelony, spontanicznie natrafiłam na zapisy na pokaz Flamenco - jestem osobą, która stara się chwytać chwilę, a będąc w Hiszpanii jak można nie zobaczyć tego narodowego tańca, a przede wszystkim wyrażenia  emocji.
Zostało przydzielone mi miejsce, bardzo piękny pałac, kameralna atmosfera i muzyka zaczęła grać
Dodam tylko, że na co dzień nie słucham tego "typu" muzyki, ale jestem mega wrażliwa na bodźce, które uwalniają emocje.
Głos uwolnił  słowa a dwie bardzo dojrzałe kobiety zaczęły tańczyć.
Nastąpiła eksplozja - duchowa, która bardzo wyraźnie wyskoczyła z ciała.
Więcej nie napiszę, bo to już bardzo prywatne, ale kiedy patrzyłam na te kobiety, które wyrażały  całym ciałem, ruchem, gestami tę muzykę, te opowieści - takiego piękna jeszcze nigdy w życiu nie widziałam.
To było jedno z piękniejszych przeżyć - także Pamiętajcie, że piękno to przede wszystkim, to co mamy w środku, jeśli żyjemy w zgodzie z samym sobą, to w naturalny sposób będzie to widoczne na zewnątrz


After participation in the project richest people in Poland  Igot some pictures to commemorate the photo session.
Very good cooperation, and above all natural and spontaneous The arrangements of individual sequences.
It has long been holding them on the desktop and I thout that they show to you.
I am a little in another installment, jewelry is in the background.
Photo: Małgorzata Biniek

This post is dedicated to all women who feel undervalued, forgotten and unfulfilled.
For the dream it is never too late and inflicting minor pleasures is very necessary for a healthy psyche - and not selfishness.
In my birthday travel sI was walking through the historic streets of Barcelona, ​​spontaneously came across  to  Flamenco show - I am a person who tries to seize a moment, while in Spain as you can not see this national dance, and above all, expressions and emotions.
I was assigned place, very beautiful palace, intimate atmosphere and the music began to play.
Ilet You know, that I only add that every day do not listen to this "type" of music, but I'm mega sensitive to stimuli that release emotions.
The voice freed words and two very mature women began to dance.
There was an explosion - the spiritual, which very clearly jumped out of the body.
More will not write, because it's very private to me, but when I looked at those women who expressed throughout the body, movement, gestures, the music, the stories - such beauty I have never seen in my life.
It was one of the most beautiful experience - also remember that beauty is above all, what we are inside, if we live in harmony with ourself, it naturally will be visible on the outside


niedziela, 26 lutego 2017

Hi - fashion accessories by Slawa Tchorzewska

Jeszcze w ubiegłym roku narodził się temat, o którym teraz piszę.
Moja  bratnia dusza i zarazem klientka, artystka Nina Nu, która pojawiała się już w kilku postach zapragnęła mieć absolutnie unikatową ozdobę, która pięknie prezentowałaby się na scenie.
Ruszył temat, wykonałam projekty i zaiskrzyło.
Miał powstać pas, szeroki na 17 cm z możliwością dowolnego obrotu  wokół talii, tak -  żeby miał swoją odrębna historię z każdej strony patrząc.
Rozpoczęłam przygotowania od bazy-pas jest asymetryczny, w kształcie delikatnej fali.
To pierwszy tak wytworny i pracochłonny, jaki szyłam (wszystkie ozdoby  ręcznie).
Miał lśnić i promieniować energią.
Miał również nawiązywać do wcześniejszych dokonań, tzn opaski i butów.
Kilka dni temu nastąpiło oficjalne przekazanie zaowocowane sesją zdjęciową.
Pragnę podziękować Likus Home Concept za użyczenie przestrzeni, w której Nina mogła prezentować się jak prawdziwa Diva.
Zdjęcia pozostałe wykonane w Vitkac, Dom Handlowy w Warszawie w totalnych ciemnościach z jedną smugą światła.
Jestem ciekawa, Waszego odbioru, bo takich zdjęć jeszcze nie Widzieliście.
Piszcie do mnie, będzie mi miło :)

P.S. Nina-dziękuję za możliwość tworzenia rzeczy magicznych :)


Hi - fashion accessories by Slawa Tchorzewska

Even last year, was born a topic idea about which I write.
My soul mate and client at the same time, the artist Nina Nu, which appeared already in several posts wanted to be absolutely unique decoration, which would present beautifully on stage.
She went on, I made projects and clicked.
She formed belt, wide 17 cm with the possibility of rotation around the waist, so - that had its separate history with each side looking.
I began to prepare the base-belt is asymmetric, in the shape of a delicate wave.
This is the first refined and laborious, which sewed (all ornaments by hand).
He had to shine and radiate energy.
He also refer to earlier achievements, the bands and shoes.
A few days ago there was the official transfer with  photo shoot.
I want to thank Likus Home Concept for rental space  which Nina could present her beautiful  a true Divas.
Pictures taken in oVitkac in Warsaw in totalitarian darkness with a streak of light.
I am so curious to see your receipt, because such images You not yet have seen.
Write to me, I'll be nice :)

P.S. Nina-thank you for the opportunity to create magical things :)

poniedziałek, 20 lutego 2017

Fala dźwiękowa

Czy dźwięk można zobaczyć?
Jak wygląda - Zastanawialiście się kiedyś?

Graficzna interpretacja fali dźwiękowej to mój post na dziś.

Piękny pomysł od pewnego Pana, na co dzień zajmującego się realizacją dźwięku.

Zapis dźwiękowy pod względem graficznym wymagał pewnych zabiegów i lekkiego przerobienia przeze mnie.
Docelowo praca  miała być wykonana całkowicie ze srebrnej blachy.
Chciałam dopasować projekt do oryginalnego zapisu-tak więc trzymałam się ściśle, długości poszczególnych drgań i wydłużyłam grafikę, żeby proporcje były dobrze zgrane.

Nadałam grafice lekkości i zwiewności, bo bransoleta była wykonana dla kobiety.

  Bardzo fajna realizacja i świetna sprawa z grafikami, które rysuję - nabierają nowego charakteru - a osoba, do której trafia taka biżuteria może czuć się naprawdę wyjątkowo, bo projekty są unikalne i skierowane do konkretnej osoby.

Każdy projekt to indywidualne podejście i realizacja - Witajcie w moim świecie kreatywnym

Zdjęcia ze studia, w którym zaczarował dźwięk  Pan Kris  :)
Dzięki


Sound wave

What does the sound look like? Have you ever wondered?

The graphical interpretation of the sound wave is my post for today.

A beautiful idea from a gentleman who works with sound.

The waveform of the sound recording in its graphic form required certain treatments and a slight alteration.
Ultimately, the work had to be made entirely out of silver metal.
I wanted to adapt the project to the original, so I kept precisely to the length of each vibration and extended graphics in order to keep the proportions.

I gave the drawing a lightness and airiness, because the bracelet was made for a woman.

A lovely project especially in terms of of graphics that I drew, which took on a new character - the person, who buys the jewelry will feel really special, as the design  is unique to them.

Each project is an individual approach and execution - Welcome to my creative world

Photos from the studio, where the  sound becomes magic by Mr. Kris :)