środa, 28 czerwca 2017

Biżuteria zainspirowana ogrodem / Jewelry inspired by the garden

Kocham kwiaty.
Pierwsze szkice, rysunki które rysowałam - to były inspiracje, które  czerpałam najczęściej z ogrodów.
Natura jest doskonała
Kiedy  wyjeżdżam zawsze wyłapuję jakieś smaczki ogrodowe i bardzo lubię skradać zapach z kwiatów, które przewieszone przez płot aż zachęcają, żeby tak zrobić.

Dziś prezentuję trzy komplety broszek z kolczykami.
Biżuteria bardzo przestrzenna i bardzo lekka.
Mnóstwo przeróżnych kwiatów, listków, które rozbierałam na części pierwsze i tak jakby na nowo tworzyłam te mini bukieciki.
Czasem nawet motyle przelatują przez kompozycję:)
 Letnia kolekcja  czeka na nowe właścicielki :)

Jewelry inspired by the garden

I love flowers.
The first sketches, the drawings that I drew - were the inspirations I used most often from gardens.
Nature is excellent
When I go out I always catch some garden tastes and I really like to steal the scent of flowers that hang over the fence until they encourage to do so.

Today I present three sets of brooches with earrings.
Jewelry very spatial and very light.
Plenty of different flowers, leaves that I picked up on the first part and as if I was re-creating these mini bouquets.
Sometimes even butterflies fly through the composition :)
This   Summer collection waiting for new owners :)piątek, 16 czerwca 2017

Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja

Pomyślałam, że powinnam pokazać to oficjalne zaproszenie.
Pięknie dziękuję za to wyróżnienie mojej osoby  Panie Prezydencie -  za możliwość pokazywania najlepszego polskiego wzornictwa i ja będę częścią tej pięknej podróży po świecie współczesnej biżuterii
Jestem wzruszona

Baltic amber. Tradition and innovation

I thought I should show this official invitation addressed personally to me
Mr President of Gdansk, who gives  the opportunity to show the best Polish design -  I will be part of this beautiful journey in the world of contemporary jewelry.
I am touched
czwartek, 1 czerwca 2017

Pokaż swoją osobowość /Show your personality

Dziś prezentuję wybrane prace, które na żywo można oglądać do 11 czerwca na mojej wystawie w Legnicy.
To kompendium moich około rocznych eksperymentów z zamknięciem przestrzeni w przemyślaną i trwałą w konstrukcji formę.
To duży krok na przód w poszukiwaniach twórczych i zupełnie inne podejście do świata biżuterii.
Mogłam pokazać w końcu z większym rozmachem moje przestrzenne formy, zabawę z kolorem i dynamikę.

Nisza w czystej postaci dla bardzo wymagających, pewnych siebie i nieustannie poszukujących.
To wnoszenie nowych wartości dla siebie.
Odlalazła(e)ś siebie ?- niektórym nie udaje się to przez całe życie.
Nie chodzi o cel, ale o doświadczenia po drodze, z których trzeba wnioski wyciągać.
Tak trochę życiowo dziś piszę, ale tak naprawdę to wszystko układa się w jedną całość.
Wszystko zależy ode tego, co mamy w głowie i na ile jesteśmy otwarci.

Ktoś mnie nazwał wybitną osobowością  awangardowego złotnictwa-to miłe słowa.
Ja sama uważam się za wędrowca, podążającego ku nieznanemu, ale z wiarą w siebie-po tylu latach mogę to napisać publicznie z przekonaniem i wiarą.
Energia puszczona w świat to wielka siła

 Powracając do biżuterii uważam, że  to właśnie ONA  "zamyka" całość.
Bardzo prosta kreacja podkreślona odpowiednią biżuterią, która wykonana w pojedynczym egzemplarzu.
Której  nikt inny nie będzie mieć -TO jest TO !

Kim Jesteś - ciekawość, odwaga i pewność siebie ?

Witaj w świecie, gdzie jedynym wyznacznikiem kreowania jest.........................pasja

=========================================================
Show your personality

Today I present some of works that can be watched live until June 11 at my Legnica exhibition.
This is a compendium of my approximately one year experiments with the closure of space into a thoughtful and durable form of construction.
It's a big step forward in creative exploration and a totally different approach to the jewelery world.
I could finally show my spatial forms with color, color and dynamics.

It's  pure niche  form for very demanding, confident and constantly looking.
It is bringing new values ​​for ourself.
Have you discovered yourself? - Some people do not do it all their whole  life.
It's not about the goal, but about the experience along the way, from which you have to draw conclusions.
So I write a little bit of life today, but in fact it all goes together.
Everything depends on what we have in mind and how open we are.
Someone called me the outstanding personality of avant-garde goldsmiths - it's so nice words.
Myself i am consider a wanderer, going to the unknown, but with faith in myself - after so many years I can write it publicly with conviction and faith.

Energy released into the world is a great force

 Returning to jewelery, I believe that it is the "accessories" that close the whole.
Very simple creation underlined by the appropriate jewelry, which is made in a single copy.
Which no one else will have - THIS IS IT!

Who are you - curiosity, courage and confidence?

Welcome to the world where the only determinant of creation is ......................... passion

poniedziałek, 22 maja 2017

przestrzeń koloru / the color of space

Przed Wami moje przemyślenia i gorące jeszcze zdjęcia z Festiwalu SREBRO w Legnicy.
Na początek wprowadzenie do wystawy.
Prace prezentowane na niej mają przegląd wieloraki - tak jak moja droga twórcza.
Odnajdziecie tu biżuterię, którą od niedawna pokazuję.
To kwintesencja moich poszukiwań, doświadczeń, wyczucia koloru i kompozycji.
Wystawę  otwierają prace zachowane w monochromach.
To podróż przez odcienie szarości, większość technik, którymi operuję także świadoma gra  światłem i cieniem.
Druga część to kolor, który jak Wiecie czuję bardzo dobrze i potrafię operować nim w dowolnych kompilacjach w zależności od danej potrzeby.

Na pytania, skąd biorę inspiracje odpowiadam, że same przychodzą - to impuls, który sprawia, że coś zaczyna wibrować, a powstająca praca nabiera odpowiednich kształtów, detali, kolorów...

Bo kolorów jest nieskończenie wiele, to ciągłe poszukiwania tych  odpowiednich.
W końcu udało mi się pokazać mój mikro świat z odpowiednim aranżem przestrzeni, w której miałam wystawę.
Chciałam, żeby wszystko miało sens i dopełniało resztę.
Bardzo dużo pracy - zrealizowałam marzenie, w które uwierzyła Galeria Sztuki w Legnicy.
Opowiedziałam  tylko zarys, co mam to w głowie, bez szkiców, zbytnich opisów.
Jedynie zaznaczyłam, że chcę malować po ścianie, podłodze i kubikach.

Teraz kilka słów o Festiwalu.
Legnicki Festiwal SREBRO, to najstarszy, największy i najważniejszy w Polsce, Europie a może nawet na świecie międzynarodowy przegląd  artystów z całego świata.
Towarzyszą mu liczne wydarzenia jak seminaria, pokazy mody, konkursy, warsztaty, happeningi, projekcje filmów i więcej.

Ten rok to  przegląd  26 wystaw, na których zgromadzono 1,8 tys. eksponatów ponad 500 artystów z całego świata !!!
To naprawdę unikalna sprawa i wielkie wydarzenie.
Osobiście obejrzałam każdą pracę.

Niezwykle ciekawe materiały, podejście, nowatorskie koncepty, śmiech i wielka powaga.
Fiesta dla każdego, kto ma choć trochę otwarty umysł, chce się czegoś dowiedzieć o współczesnym świecie biżuterii.
A także o sobie samym, bo biżuteria tak bardzo może opowiedzieć o jej właścicielu, może wyrażać osobowość, poszukiwanie, intymność.

Polscy projektanci też wspaniałe-wystawy!
Brawo dla kolegów i koleżanek za to, że każdy z nas pokazuje inną wrażliwość i opowieść o człowieku, często stosując metaforę, skłaniając do myślenia.

Kolejnym ważnym dla mnie wpisem jest fakt, że osobiście mogłam oprowadzić po swojej wystawie Profesora Dr Hab.Andrzeja Szadkowskiego.

To właśnie ten człowiek odkrył we mnie potencjał, sprawił, że w siebie uwierzyłam będąc naturszczykiem w świecie projektowania biżuterii.

Ktoś we mnie uwierzył -  bardzo mi to było potrzebne, żeby teraz być kim jestem

Ten krótki czas spędzony z moimi bliskimi kolegami i koleżankami był i jest bardzo cenny.

Bardzo szczególnie pragnę podziękować całej ekipie pracującej  w Galerii Sztuki.
Jestem niesamowicie poruszona Waszym podejściem - za serce i oddanie dla każdego z nas, artystów

Praca nad takim wydarzeniem, to dla większości osób tylko efekt końcowy.
Ilość pracy zapewniam Was, przekracza absolutnie Wasze wyobrażenia.

To była jak do tej pory najlepsza współpraca w moim życiu.

Absolutne chapeau bas!

Piękny katalog dla każdej wystawy-zagraniczni przyjezdni sama widziałam byli zachwyceni.

Podsumowując to w wielkim skrócie radzę Każdemu, kto interesuje się współczesnym designem, który daleko wychodzi poza tzw ramy -

Wybierzcie się do Legnicy- Do 11 czerwca jest czas.

Pociągi są bardzo wygodne, a wychodząc na poczekalnię w Legnicy można zobaczyć artystów z Chile oraz wystawę plakatów.

Podpisuję się obiema rękoma - Fantastyczna energia i LUDZIE!!!!!

=======================================================

Before you my thoughts and hot still pictures from the Festival of Silver in Legnica.
For starters an introduction to the exhibition.
The work presented on it has a multi-page review - just like my creative way.
You will find jewelry here, which I recently show.
This is the essence of my search, experience, color and composition.
The road opens the works preserved in monochrome.
It's a journey through shades of gray, most of the techniques that you also use to work with light and shadow.
The second part is the color that I feel very well and I can handle it in any compilation depending on the need or impulse.

On questions, where do I get the inspirations I say they come - it's the impulse that makes something start to vibrate, get the right shape in the end

Work takes on character and usually color.
Because colors are infinitely many, it is a constant search for the right ones.
In the end I managed to show my micro world with the right interior arrangement in which I had an exhibition.
I wanted everything to make sense and complement the rest.
A lot of work - I realized the dream that the Art Gallery in Legnica believed.
They only gave an outline that I have it in my head, without sketches, too many descriptions.
Only I mentioned that I want to paint the wall, the floor and the cups.

Now a few words about the Jewellery Festival SILVER  is the oldest, largest and most important in Poland, Europe and maybe  international overview of artists from all over the world.
It is accompanied by so many events such as seminars, fashion shows, contests, workshops, happenings, film screenings and more.

This year we have a review of 26 exhibitions, with 1.8 thousand of them collected. Exhibits of over 500 artists from all over the world.
This is a truly unique event and a great event !!!!
Personally, I watch every work.

Extremely interesting materials, approach, innovative concepts, laughter and great gravity.
Fiesta for anyone who has open mind, wants to know something about the contemporary world of jewelry.
And also about yourself, because jewelry can tell so much about her owner, can express personality, search, intimacy.

Polish designers also great - exhibitions!
I applaud my colleagues for the fact that each of us shows another sensitivity and story about human, often using a metaphor for thinking.

Another important entry for me is the fact that personally I was able to tour after my exhibition to show Dr. Hab.Andrzej Szadkowski.

 This man  believed in me , he  discovered the potential in me that made me believe in being a naturist in the jewelery design world.

Finally someone  believed in me - I was very much needed to be who I am now

This short time spent with my close friends and colleagues was and is very valuable.

In general, I would like to thank all the people, who working at the Art Gallery.
I'm incredibly touched by your approach - heart and devotion to each of us, artists

Working on such an event, it is for most people only the end result.
The amount of work I provide you exceeds your expectations.

It was the best collaboration in my life so far.

Absolute chapeau bass!

Beautiful catalog for each exhibition - Foreign visitors I saw myself were delighted.

In summary, I briefly advise anyone who is interested in contemporary design in the jewelery world that goes far beyond the so-

Go to Legnica- Until 11 June is time.

The trains, plane are very comfortable, and when you leave for the waiting room in railway station Legnica you can see artists from Chile and the exhibition of posters.

I sign with both hands - Fantastic energy and PEOPLE !!!!!foto: Ewa Rachoń

foto: Michał M.B.Fatyga

foto: Michał M.B. Fatyga

Prof.Dr.Hab. Andrzej Szadkowski i ja :)

ja z Kasia Odrowską - Koleje Dolnośląskie i mój fascynator 

przyjaciele, artyści, Kasia, Michał i Dot

foto: Bartosz Maria Chmielewskiwtorek, 9 maja 2017

Zaproszenie / Invitation

Przestrzeń koloru - tak nazwałam swoją wystawę - dlaczego?

O tym Przekonasz się osobiście na oficjalnym otwarciu  mojej wystawy dnia 20 maja 2017 o godz 17 w LCK, Chojnowska 2, Legnica.

Nie mogę się doczekać!
Serdecznie zapraszam

The Color of space - This is title of  my exhibition - why?

You will find yourself personally at the official opening of my exhibition on May 20, 2017 at 5 pm in LCK, Chojnowska 2, Legnica.

I am so excited!

I sincerely invite you with all my heart
piątek, 5 maja 2017

Behind the scene

Niedługo zastanawiałam się nad wizją swojej wystawy.
Wiedziałam od razu jak to ma być zrobione.
Wyłącznie w głowie,  jak cała moja twórczość:)
Mam dość spory dorobek twórczy i uważam, że jak ma to być fajna wystawa, to musi być pokazany cały obszar mojej działalności.
Układałam sobie w głowie, co dokładnie zrobię.
Poprosiłam o stosowne materiały, farby, ekspozytory i w końcu  nadszedł dzień wyjazdu.

Przestrzeń, w której będzie m.in moja wystawa powstawała od podstaw.
W moim przypadku założeniem była nawet odpowiednia nawierzchnia podłogi.
Tylko u mnie panowie odpowiedzialni za techniczne prace mieli chyba jej najwięcej.
To było najdłużej przygotowywane 20 m2  w  tegorocznego festiwalu.
Spędziłam tam absolutnie cały czas poza snem.
Odpowiednie światło, rozwiązania estetyczne to niektóre aspekty stawiania przestrzeni ekspozycyjnej.
A biżuteria ma swoje prawa i to konkretne-to było wyzwanie przełożyć moją wizję w rzeczywistość.
Współpraca z pracownikami Galerii Sztuki w Legnicy była absolutnie fantastyczna.
Wszyscy mi pomagali a przy okazji atmosfera była bardzo energetyczna i pozytywna.
Jestem bardzo zmęczona, ale zadowolona, bo trzymałam puls, żeby wszystko wyglądało tak, jak moje doświadczenie i wizja podpowiadały -wszystkie detale to moja praca
Mam nadzieję, że to będzie widać, bo bardzo mi na tym zależało.
Ta moja wystawa, to kwintesencja prawie 15 lat wytrwałości, konsekwencji i ogromnych emocji, którymi nasączam każdą pracę.
Jestem bardzo przejęta, bo oddaję Wam siebie tak blisko na wyciągnięcie ręki...
Dziś pokazuję Wam zdjęcia z przygotowań, za wiele jeszcze nie chcę pokazać, bo ma być niespodzianka.
Spełnia się moje ogromne marzenie, oddaję swój świat w przestrzeń, percepcję każdego z Was i nie mogę się już doczekać 19 i 20 maj, kiedy miasto Legnica będzie tętniącą stolicą fantastycznego designu, który już można zacząć oglądać na dworcu PKP - fantastyczny pomysł!

 I was thinking so short about the vision of my exhibition.
I knew right away how it was supposed to be done.
Only in my head, like all my work :)
I have quite a bit of creative output and I think that as it is supposed to be a nice exhibition, it must show the whole area of my artwork.
I knew what I'm going to do.
I asked for relevant materials, paints, exhibitors and finally the day has come to travel.

The space in which my exhibit is located has been created from scratch.
In my case, the assumption was even the appropriate floor surface.
Only me in the people responsible for technical works.
It was the longest-prepared 20 m2 in this year's festival.
I spent absolutely there all the time away from sleep.
Appropriate light, aesthetic solutions are some aspects of setting up the exhibition space.
And jewelry has its own laws and that's the real thing - it was a challenge to translate my vision into reality.
Collaboration with Art Gallery employees in Legnica was absolutely fantastic.
They all helped me and the atmosphere was very energetic and positive.

I am very tired but happy because I was holding a pulse into all, so that everything looked as my experience and vision suggested - all the details are my job
I hope this will be seen, because I really wanted it.
This exhibition, the quintessence of almost 15 years of perseverance, consequence and enormous emotion that I soak up every detail in my art.
I am very emotionally disturbed because I give myself so close to You ...
Today I show you pictures of the preparations, I do not want to show too much, because I have to be a surprise.

My dream is fulfilled, I give my world into the space, the perception of each of you, and I can not wait to see the city of Legnica on May 19 - 20, which is a thrilling capital of fantastic design that can now be started at the railway station - a fantastic idea!


Tutaj moja wystawa/here is my exhibitionśroda, 26 kwietnia 2017

Legnicki Festiwal SREBRO

Legnicki Festiwal SREBRO to jedna z najważniejszych imprez  kulturalnych  -  zwłaszcza dla  nas artystów.
Odbywają się tu przeróżne wystawy a przede wszystkim to  wspaniała możliwość pokazania współczesnego designu wiodących twórców.

To impreza od wielu lat znana na całym świecie, gościła wielu wybitnych artystów z całego świata.
To tak w skrócie, jako szybkie intro do głównego obwieszczenia.

Moi Drodzy już za kilka dni jadę do Legnicy przygotowywać moją autorską formę wypowiedzi:)
Tak - będę mieć swoją wystawę - 20 metrów kwadratowych !!!

Będziecie mogli zobaczyć na żywo moje dokonania, doświadczenia i emocje, które splatam głową i sercem .
To ważna bardzo wystawa, chyba jak do tej pory najważniejsza dla mnie - 15 lat doświadczeń i konsekwencji.

To na razie półoficjalne zaproszenie, takie od serca:)


http://www.silver.legnica.pl/?news


Kulminacja wystaw odbędzie się 19-20 maj 2017 -  Kupujcie bilety na pociąg, samolot-będę szczęśliwa,jak Będziecie:)The Legnica Silver Festival is one of the most important cultural events - especially for us artists.
There are various exhibitions here and above all, it is a great opportunity to show contemporary design of leading artists.

This event has been known all over the world for many years and has hosted many outstanding artists from all over the world.
It's so in short, as a quick intro to the main announcement.

My Dear, in a few days I will go to Legnica to prepare my own form of expression :)


Yes - I'ts will be me own  exhibition - 20 square meters !!!

You will be able to see live my accomplishments, experiences and emotions, which I splice my head and heart.
This is a very important exhibition, probably the most important for me - 15 years of experience and consequences.

This is a semi-official invitation, so heartfelt :)

Very hard work right now for me


http://www.silver.legnica.pl/?Eventy


Culmination of exhibitions will take place May 19-20, 2017 - Buy train tickets, plane - I will be  so happy if you coming :)wtorek, 18 kwietnia 2017

Przestrzenie w biżuterii

Kocham przestrzeń
Kiedy stałam  na wzniesieniu, na polnej  drodze przy ruinach  zamku w Figueres patrzyłam na miasteczko, Katalońskie Góry  i w oddali na morze było bardzo wietrznie.
W pewnym momencie niebo ucichło, chmury utworzyły niesamowite obrazy, a moim oczom ukazał się niezwykły widok ferii kolorów na niebie.
To było magiczne przeżycie dla samotnego wędrowca i chwila tylko dla mnie.
Chwytam takie momenty i kolekcjonuję w głowie.
Dla takich chwil warto żyć.
To tytułem wstępu do mojej twórczości, która dziś pod hasłem broszek.
Całkiem niedawno coś zaskoczyło i bardzo polubiłam pracę nad nimi.
W swoich wypowiedziach stosuję bardzo różne techniki i łączę totalnie różne materiały.
Dobieram starannie każdy detal układanki - może to być kawałek zabawki dziecięcej, albo cokolwiek innego, co akurat będzie idealnie pasować do reszty pracy.
Wszystko powstaje na żywo i  dużo czasu zajmuje rozwiązywanie problemów technicznych, jak połączyć to wszystko razem, żeby  wyglądało odpowiednio i trzymało formę a przede wszystkim służyło jako porządnie zrobiona funkcjonalna autorska biżuteria.
Przed Wami brosze, przeróżnej wielkości, każda z innym pomysłem i rozwiązaniem.
Kilka z nich miało przyjemność wystąpić na wybiegu na gali AMBER LOOK w Teatrze Szekspirowskim.

W większości z nich umieściłam bursztyn bałtycki przełamując kolejny raz konwenanse w postrzeganiu naszego skarbu - bardzo pięknie akompaniuje z  formą i kolorem:)

Przestrzeń to niesamowita wolność- z ta myślą Was zostawiam -  niech każdy z Was odniesie do siebie, w danym momencie życia tak, jak czuje.....

Spaces in jewelry

I love the space (You know that :)
When I was standing on a hill, on a dirt road at the ruins of Figueres castle, the mountains looked out over the town, the Catalan Mountains and in the distance to the sea was very windy.
At some point the sky was silent, the clouds created amazing images, and my eyes showed an amazing view of the colors of the sky.
It was an extraordinary experience for alone traveler and I felt - that was  just for me.
I catch such moments and collect in my head.
For such moments worth to live.
This is a prelude to my work, which today under the banner  -   brooches.
Pretty recently something surprised me and I really liked working on them.
In my statements I use very different techniques and combine totally different materials.
I carefully select every detail of the puzzle - it could be a piece of baby toys or anything else that will fit perfectly into the rest of the work.
Everything comes to life work and it takes a lot of time to solve technical problems, how to combine it all together to look and hold the shape properly and above all it served as a well-made functional designer jewelry.
In front of you brooches of different shapes and sizes each with another idea and solution.
Several of them had the pleasure of performing at the AMBER LOOK catwalk at the Shakespeare Theater.

In most of them, I have placed Baltic amber breaking another convention in the perception of our treasure - very beautifully accompanies with form and color :)

Space is an incredible freedom - with this thought I leave you - let each of You take to yourself, at a moment of  life as You  feel it .....