niedziela, 27 grudnia 2015

Grafika w kolorze ogrodem pachnąca

Przedstawiam dziś grafiki, kóre są przesycone pastelami z domieszką mocnych konturów, które towarzyszą mi od zawsze.

Kwiaty na obrazkach zielonym i niebieskim są spojrzeniem na prawdziwe, rosnące latem w ogrodzie mojej mamy.
Przefiltrowałam naturę nadając jej zupełnie nowy charakter

Moim osobistym faworytem jest wymyślona, fantazyjna kwintesencja poszukiwań świata flory z interpretacją o tym, co uśpione w trawie teraz ..
Dominanta oranżu działa bardzo pozytywnie i dodaje energii :)

I ta grafika czeka na wielbiciela kolorów, fantazji i trochę baśni...


Today I present graphics that are saturated pastels with a dash of strong outlines that accompany me forever.

Flowers on the green and blue pictures are the eyes of a real, growing in the summer in the garden of my mother.
My artist filter of nature, giving it a completely new character.

My personal favorite is invented, fancy quintessential exploration of the world of flora interpretation of what sleeping in the grass now ..
Dominant orange color makes a very positive message and adds energy :)

And the graphics are waiting for a devotee of color, fantasy and a little fairy tale ...


piątek, 18 grudnia 2015

Grafiką malowane

Ręka dobrze rozrysowana
Grafiki biegną i wiją się a chmury wysoko!

Hand sketched well
Graphics are running and meander and clouds are so high!

czwartek, 17 grudnia 2015

Kochani, ostatnia produkcja kolczyków organicznych w tym roku.
Do wzięcia i cieszenia się kolorami!

Każda para to unikat i ceny przystępne ;)

Zapraszam: slawa8@op.pl

Beloved, the last production of organic earrings this year.
To take and enjoy the colors!
Each pair is unique and affordable prices;)

more info: slawa8@op.pl

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Haute couture by Sława Tchórzewska

Refleksja

W ciemnym pokoju siedzi talent.
Urodził się dawno temu i zawsze czuł, że to kim jest niewiele osób zrozumie.
Mijały lata a talent chodził swoimi drogami, gdzie mało kto zagląda.
A może nikt?

Nie raz był w conajmniej dziwnych sytuacjach, ale jakoś tak zawsze bokiem, ukradkiem wychodził cały.
Nietykalny, bo talentu nie można zniszczyć.

To dar, nie wiadomo dlaczego ale wiadomo, że po coś.

Sam talent też wielokrotnie zastanawiał się dlaczego nikt go nie rozumie, dlaczego ma tak mało osób wokół siebie.

Że, to co daje, większość ludzi i tak nie zrozumie.

Droga zawiła, często na krawędzi (właściwie przeważnie).

Coś takiego w środku siedzi, od zawsze - potrzeba ekspresji, własnej, intymnej.

Picasso powiedział,że to co wymyślisz, istnieje w rzeczywistośći.
Zgadzam się z tym, tak jest, tylko nie każdy jest w stanie to zauważyć i zrozumieć

Miasto mknie , światłami lamp, samochodów, witryn sklepowych.
Ludzie biegną szybciej i szybciej.

A talent siedzi z boku zapatrzony i oddycha tym wszystkim głęboko filtruje na swój sposób.
Potem wraca do siebie, albo tam, gdzie czuje się najlepiej, nabiera dystansu, wycisza się i tu zaczyna się akt tworzenia.....

Dziś późno, ale za to pełna wrażeń i emocji przedstawiam kolejny unikat z tematu dodatki, wykończenia w garderobie, styl życia - a najlepsze jest to, że spełniłam kolejne marzenie klientki :)

Kolejny raz Droga Nina Nu zgłosiła się do mnie jakiś czas temu z tematem wykonania dla niej opaski na głowę.
Tym razem taką dookoła głowy z wykończeniem na gumie.

Miała być do noszenia na co dzień i od święta ale z dużą dawką szalonej kreatywnośći i kolorów.
Długo dobierałam tkaniny, musiałam poczuć temat, bo takiej jeszcze nie szyłam.

Przede wszystkim opaska musiała przedstawiać osobowość artystki, a moja wyobraźnia i praca ziściły oczekiwania !

Dziś prezentuję Wam finał tej pracy.
Opaska wykończona w najdrobniejszym detalu, przeszywana co 2 mm, mnóstwo pracy.
Ale warto było, bo efekt zwłaszcza na żywo niesamowity!


Dzięki za kolejne wyzwanie :)

Reflection

In a dark room sitting talent.
He was born a long time ago and I always felt that what he is, few people understand.
The years passed and talent went their separate ways, where hardly anyone looks.
And perhaps no one?
He not once was at least strange situations, but somehow always sideways, stealthily leaving whole.
Untouchable, because talent can not be destroyed.
It's a gift, do not know why but I know that after something.
Talent alone too many times wondered why no one understands why it has so few people around them.

That is what gives most people would not understand.

The road intricate, often on the edge (well mostly).
Something in the middle sits always - the need for expression, their own, intimate.
Picasso said that what they come up with, there are in reality.
I agree with that, yes it is, but not everyone is able to notice it.
The town is speeding, lights, lamps, cars, shop windows.
People are running faster and faster.
A talent sitting on the side, staring and breathes all deeply filters on your way.
Then it goes to one another, or where he feels best, gaining distance, mutes and here begins the act of creation .....


Today late, but I am full of impressions and emotions and present to You another unique with the theme additives, finishing in the dressing room, lifestyle - and the best part is that fulfilled another dream client :)
Once again, Nina Nu Way came to me some time ago to the topic perform for her headbands.
This time round the head with a finish on rubber.

She was supposed to be to wear every day and for special occasion but with a large dose of creativity and crazy colors
Long was preparing the fabric, I had to feel about it, because this does not sewed.

First of all, the band had to portray the personality of the artist, and my imagination and work expectations come true!
Today I present to you the final of this work.
Band finished in every detail, stitched a 2 mm, a lot of work.
But it was worth it, because the effect especially live amazing!

Thanks for another challenge :)poniedziałek, 7 grudnia 2015

Wisiory podsumowanie

Dziś podsumowuję rok pracami, które stały się bardzo ważną częścią mojej drogi twórczej.
Unikatowe wisiory, które doprowadzam do form absolutnych.
Każda praca przeszła swoją odrębną drogę, potrzebowała czasu, myśli i morza pracy - aby zamknąć ją na zawsze w unikalnej kompozycji.
Każdy z nich jest mi bliski - uważam, że są to jedne z bardziej ekscytujących projektów w moim życiu.
Pełne, emocji, kapryśnych kompozycji z oderwaniem od czasu stały się integralną częścią mojego życia a także osób, które są ich posiadaczami.

Bardzo polubiłam pracę nad tą formą biżuterii, bardzo charyzmatyczną, odważną, ciekawą świata z tysiącami myśli, które mam w głowie.

Ostatnio bardzo dużo mam sygnałów od ludzi, zwłaszcza tych, którzy nigdy wcześniej nie widzieli takiej biżuterii, że dla nich to niepojęte - jak można mieć taką wyobraźnię !

Po kolejnej rozmowie zaczęłam sama się zastanawiać, skąd to się bierze - ale nie ma odpowiedzi wprost.

To kwintesencja całego mojego życia ściśle przylegającego ciałem i umysłem do postrzegania świata.

Moja praca to eksplozja emocji, kóre przetwarzam z poczuciem piękna na swój sposób.

To miliony kontastów pomiędzy życiem codziennym a tym, co słyszę od entuzjastów mojej pracy.

Praca musi mieć swój puls jak życie, nie ma pulsu nie ma niczego, jest pustka i bezsensowność.
I tylko pozory, że oddychasz.

Wiele godzin , dni musi minąć, aż praca nabierze odpowiedniej drogi, bo to praca na żywym organiźmie, intuicyjna, własna.

Prezentowane wisiory powstały w tym roku.

Spora część z nich została przygotowana na wystawę Amber. Around The World

To oczywiśćie nie wszystkie jakie zrobiłam w 2015, ale te wyjątkowo są mi bliskie.
Tak przejrzałam ten rok i bardzo dużo pracy za mną, bardzo...


Each work went his separate way, need time, thought and sea operation - to close it forever in a unique composition.
Each of them is close to me - I think that these are some of the most exciting projects in my life.
Full of emotion, capricious composition of detachment since become an integral part of my life and the people who are their owners.

We liked working on this form of jewelry, very charismatic, courageous, curious about the world with thousands of thoughts that I have in my head.

Recently, very much I have signals from people, especially those who have never seen the jewelry that for them is incomprehensible - how can you have such an imagination!

After another conversation she began to wonder where it comes from - but no answers directly.

This is the essence of my entire life closely adjacent body and mind to perceive the world.

My work is an explosion of emotions that processes the sense of beauty in its own way.

There are the millions of contrast between everyday life and what I hear from enthusiasts of my work.

The work must have your pulse as life, there is no pulse there is nothing that is emptiness and meaninglessness.
And only the appearance that you breathe.

Many hours, days must elapse until the work will become an appropriate way, because it is working on a living organism, intuitive self.

Presented pendants were created this year.
A large part of them was prepared for the exhibition Amber. Around The World

This is of course not all of what I did in 2015, but these are special close to me.
So I looked through this year and a lot of work for me, very ...


środa, 2 grudnia 2015

Z ostatniej chwili!

Jeśli jutro Możecie, to wpadnijcie koniecznie do Dworu w Radoniach, będzie kameralna impreza Open House.
W godzinach 11-18.

Dwór nieasamowity!

http://radoniedwor.pl/


I moja biżuteria ze mną na żywo :)


Czas myśleć o prezentach :)
Choose the perfect gift:)


poniedziałek, 30 listopada 2015

Kawałek nieba ukryty w wisiorze

Przedstawiam wisior.
Ostatnio mało widać było nieba, więc sama je wymyśliłam
Motywem przewodnim są głębiny koloru niebieskiego oraz kompozycja.
Niby prosta, symetryczna, ale nie do końca.
Jak zawsze to szczegół decyduje o całośći a dość spory kamień, larimar(kamień szczęścia)musiał dostać odpowiednią oprawę.
Oprawę, bo chyba to odpowiednie słowo, w postaci piasku z plaży, do którego mam ogromną słabość.
Chmurką jest kawałek czarnego dębu, który nie chciałam, żeby był czarny - nadałam mu lekkości a przy tym zgrania w kompozycji z całością.
Więcej nie napiszę, bo tajniki techniczne pozostaną tylko dla mnie.
Wisior ma odpinane, regulowane zapięcie i utrzymany w kolorach mchu, nieba, w mglistym anturażu.

A piece of magic in the sky with pendant idea

I introduce You some nice pendant.
Last few days I could see the sky, so I create my own.
The leitmotif is the deep blue color and composition.
Seemingly simple, symmetrical, but not quite.
As always, this particular decides the whole and rather large stone, Larimar (a stone of happiness) have to get the appropriate setting.
Laminar, because I think that was the word, in the form of sand from the beach, to which I have a great weakness.
The cloud is a piece of black oak, which I did not want was black - gave it a lightness and at the same rip in the composition of the whole.
More not write, because technical secrets remain just for me.
The pendant has a removable, adjustable buckle and decorated in the colors moss, sky, in the misty company idea:)

poniedziałek, 23 listopada 2015

Podróż w krainę subtelności

Dziś zabiorę Was w podróż po świecie pełnym subtelności, harmonii w tonach głębokiej czerni.

Naszyjnik powstawał etapami i w bardzo długim czasie.
Jak wino musiał dojrzeć, żeby wreszcie mieć swój finał.

Najpierw powstał splot z lekko błyszczącego sznurka, rodzaj makramy (rzecz jasna sama plotłam).

Potem kompozycja, nad którą najwięcej czasu pświęciłam.
Jest nietypowa, niby asymetryczna, a jednak pełna spójnej harmonii i wyważenia.

Detale, które w moich pracach są najważniejsze i tym razem są bardzo przemyślane.

Naszyjnik jest bardzo elegancki, z odpowiednio dobranym błyskiem.
Każdy element to oddzielna historia, która połączona z następną dały efekt osobliwej opowieści o projektowaniu biżuterii niszowej.

Naszyjnik jest absolutnie unikatowy (tak tylko dla przypomnienia ;)
Wykończenie srebrne, dobrane do odcieni poszczególnych kawałków skóry, grawerowane i odpowiednio traktowane złotniczymi technikami.

Naszyjnik lekki, jak mgła będzie niesamowitym prezentem dla mocnej osobowości...


Today I will take you on a journey through a world full of subtlety, harmony in tones of deep black.

The necklace was built in stages and in a very long time.
As the wine had to see to finally have its finale.

First came weave with a slightly shiny string, the type of macramé (of course she weaved).

Then composition over which most of the time pświęciłam.
It is unusual, like asymmetrical, yet full of consistent harmony and balance.

Details, which in my work are the most important, and this time they are very thought out.
The necklace is very elegant, with a suitably selected flash.
Each element is a separate story, which is connected to the next gave the effect of a peculiar story about jewelery design niche.
Necklace is absolutely unique (so just a reminder;)
Silver finish that matched the tone of individual pieces of leather, engraved and treated złotniczymi techniques.

Necklace light, like a fog will be an amazing gift for strong personality


wtorek, 17 listopada 2015

Kolorowy szyk w konwencji upcycling

Przedstawiam dziś mix kolczyków, które wykonałam w ostatnim czasie na bazie ze srebra i przeróżnych kombinacji autorskich.
Na żywo budzą mocne, pozytywne emocje!
Od szalenie kolorowych, do zgaszonych, aż po czerń-co dusza pragnie.

Są absolutnie niepowtarzalne, zwłaszcza te większe z wykorzystaniem wielu technik.
Malowane ręcznie, oczywiście zabezpieczone trwale,z mieniącymi się cyrkoniami...

Elegancja w bardzo nowatorskim spojrzeniu

Polecam i zapraszam: slawa8@op.pl


Today I present a mix of earrings that I made recently on the basis of silver and various combinations of copyright.
Live arouse strong positive emotions!
From wildly colored to extinguished until after the black-whatever your heart desires.
They are absolutely unique, especially the larger ones using a variety of techniques.
Painted by hand, of course, secured permanently with sparkling cubic zirconias ...
Elegance in a very modern look
I recommend and invite: slawa8@op.pl
niedziela, 15 listopada 2015

Z potrzeby piękna


Oddajmy drugiemu człowiekowi piękno, które mamy w środku.
Nie ważne jak, każdy swoją miarą i tak, jak potrafi.
Ja potrafię widzieć emocjami i oddaję je w swojej pracy
Baaardzo, wnikliwie - tak, że potem bardzo mi ciężko z ich nadmiaru.
Ale to naturalne, kiedy ktoś ma naturę wrażliwca.

Wczoraj byłam na wystawie, do której się przygotowywałam dwa dni.
Chciałam złożyć hołd Vincentowi van Gogh.

Bardzo bratnia dusza do mojej i te sentencje, z większością się identyfikuję absolutnie!
Tysiące myśli, i jedna najgłębiej w głowie i na sercu:
Człowiek od zawsze odczuwał naturalną potrzebę piękna-oddajmy ją światu tak poprostu bez analiz, przyczyn i oczekiwania , co w zamian...

Polecam multimedialną wystawę Vincent van Gogh Alive - The Experience w Warszawie.

Wykorzystana technologia SENSORY4 tm, to nowoczesna platforma multimedialna, która pozwala wykreować tętniącą życiem przestrzeń każdej powierzchni.
Dodatkowym genialnym łącznikiem tej wystawy jest system łączący obraz z dźwiękiem o kinowej jakości-dla mnie Super, byłam bardzo wzruszona!

A oto mój koncepcyjny naszyjnik, wykonany z papieru i folii, malowany z wykończeniem bursztynu bałtyckiego...
Naszyjnik jest wyrazem hołdu dla tego niezwykłego artysty.


Let us give another person the beauty that we have in the middle.
No matter how, each in his own measure and so as he can.
I can see emotions and I sent it back in my work
Sooooo, carefully - so that afterwards very difficult for me with their excess.
But it's only natural when one has the nature wrażliwca.

Yesterday I was at the show, which I was preparing two days.
I wanted to pay homage to Vincent van Gogh.

Very soulmate for my and these maxims, with the majority to identify absolutely!
Thousands of thoughts and deepest one in the head and heart:
Man has always felt a natural need for beauty-let us give it to the world so just no analysis of the causes and expectations, which in return ...

I would recommend a multimedia exhibition of Vincent van Gogh Alive - The Experience in Warsaw.

The technology used SENSORY4 tm is a modern multimedia platform that allows you to create a vibrant space any surface.
Another brilliant link this exhibition is a system that links the image with sound for cinema quality-me super, I was very touched!

And here is my concept necklace made of paper and film, painting with a finish of Baltic amber ...
Especially as a tribute to this extraordinary artist.