środa, 26 października 2016

Rysunek odręczny w nowych horyzontach

W końcu oficjalnie przed Wami prezentuję nowy charakter swoich prac.
Tych najbardziej kojarzonych z moja osobą.
Tych, które robię od samego początku.
Rysunki na srebrze to ciąg dalszy moich rysunków na papierze.
W swoim dorobku mam tysiące unikatowych grafik.
Uwielbiam rysować, malować i powoływać do życia niszową opowieść o współczesnej biżuterii.
Przełamywać techniki, mieszać style, kolory, wyławiać detale w monochromach.
Bardzo zależało mi  zrobić na próbę moje rysunki w taki sposób, żeby wyglądały identycznie jak na papierze.
Tzn, żeby grafika była czarna, a srebro gładkie.
Z pomocą pojawiła się technika laserowa i teraz moi Drodzy te dwa wzory, które za chwilę Zobaczycie-
To kwintesencja moich lat rysowania.
Miałam ogromny problem wybrać subiektywnie rysunki -  bo specjalnie rysowałam wiele, wiele grafik, które miały zagrać na srebrnej blasze.
Bo inaczej grafika prezentuje się na kartce papieru, na ścianie i zupełnie inaczej w formie przestrzennej.
Musiałam wykonać kilka prób technicznych i w końcu mogę Wam przedstawić efekt końcowy.
Pierwszy wzór zaprojektowany  w kwadracie, drugi to prostokąt.
Biżuteria z przesłaniem, bo te wzory to nie tylko kwiatek i biomorficzny ażur
Biżuteria na zamówienie.
Zapraszam :)

Hand drawing in new horizons

Finally,  I officially presenting the new nature of my work.
Those most associated with my person.
Those that do from the very beginning.
Drawings of silver is continued my drawings on paper.
My achievements have thousands of unique graphics.
I love to draw, paint and plead for the life story of a niche of contemporary jewelry.
Breaking techniques, mix styles, colors, pick out details in monochrom.
I was very keen to do the test of my drawings in such a way that looked like in the paper.
The graph help of laser technology appeared, and now my Dear, these two models, which in a moment You see.
This is the essence of my years of drawing.
I had a huge problem subjectively select drawings - my specifically drew many, many images that were played on the silver plate.
Otherwise the graphics presented on a piece of paper on the wall and completely different in spatial form.
I had to make a few technical tests and finally I can present you the final result.
The first model designed in a square, the other a rectangle.
Jewelery with a message, because these patterns are not just some flower and  biomorphic style.
Jewelry to order :)wtorek, 18 października 2016

Szara torebka z autorskim rysunkiem

Najnowsza torebka.
Wykonana wyłącznie w szarych i szlachetnych srebrnych tonach.
Nadruk autorski, wyszedł świetnie :)
Bardzo starannie wykończona w środku, bo kobiety od razy zwracają na to uwagę.
Posiada kieszeń wewnętrzną na telefon, portfel, klucze.
Torebka jest bardzo lekka, delikatnie usztywniona-trzyma dobrze swój kształt.
Zamykana na zamek.
Elegancka, a jednocześnie na każdą okazję.
Swobodnie mieści format A-4.
Ramiona dosyć długie-przez co można ją nosić również przez ramię .
Wykonana z miłością do detalu...
Jedyna taka-unikat

foto mnie Ola Pietrucka

The latest handbag.
Made exclusively in noble gray and silver tones.
 Author print - my graphic - came out great :)
Very carefully finished in the middle of times because women pay attention to it.
It has an inner pocket for your phone, wallet, keys.
Bag  is very light, softly-padded holds its shape well.
Zippered.
Elegant and at the same time for every occasion.
Freely for format A-4.
Arms fairly long-so you can also wear it over your shoulder.
Made with love to detail ...
The only one-unique

czwartek, 13 października 2016

Akcja reanimacja, czyli nowe życie butów

Przed targami nowe wyzwanie pojawiło się:)
Sława, czy coś zrobisz z moimi ulubionymi butami?
Padło pytanie od mojej kochanej klientki i pokrewnej duszy Niny Nu.
-Muszę je zobaczyć, Przynieś :)
Minął czas jakiś i przy okazji totalnie alternatywnego koncertu, gdzie grupa zapalonych muzyków, spotyka się i na żywo, absolutnie spontanicznie kreują opowieść muzyczną .
Niesamowite doznania, bo nigdy nie wiadomo, jaki będzie koniec.
W ciemnej otchłani pewnej kamienicy w centrum Warszawy z torby wyłoniły się dwa botki.
Wystarczyło jedno spojrzenie i ....
-biorę, już wiem, co z nimi zrobię-odpowiedziałam.
Minęło trochę czasu, bo pewne rzeczy, materiały muszą poleżeć, dojrzeć jak wino.
Buty miały nawiązywać do opaski, którą wykonałam w tamtym roku.
Bardzo dobrej jakości, od belgijskiego projektanta, całe pokryte czarnym aksamitem.
Ciężko było, bo zależało mi na ich funkcjonalności, więc zero kleju.
Czysta kompozycja, kolor i odpowiednie dodatki.
I tak oto narodziły się nowe botki, które wkroczą na salony w zupełnie nowej odsłonie.
Serdecznie dziękuję  życząc sobie więcej takich niestandardowych realizacji :)
Właścicielka aż krzyknęła w zachwycie- kocham to !


Action resuscitation - the new life of  shoes

Before the fair, a new challenge appeared :)
Sława -  would  you doing  something with my favorite shoes?
The question was asked of my beloved client and soul mate Nina Nu.
-I must see them, I asked.
 Passed some time, and by the way totally alternative concert, where a group of passionate musicians meet and live, absolutely spontaneously create a musical story.
Amazing experience, because you never know what will be the end.
In the dark depths of a building in the center of Warsaw some bags emerged with  two boots.
Just one look and ....
-I taked, I already know what to do with them-I said.
It took some time, because some things, the materials must lie, see how wine.
Shoes had to refer to bands that have performed in the last year.
Very good quality, from the Belgian designer, the whole covered with black velvet.
It was hard because I wanted their functionality, so a zero glue.
Pure composition, color and suitable additives.
And so they were born the new boots, which will enter the salons in a completely new look.
 Thank you wishing for more  the new custom implementation :)
The owner   screamed in delight -  I love it!


wtorek, 11 października 2016

Przestrzeń zamknięta w pierścionkach

Dziś prezentuję pierścionki.
Forma, przestrzeń, kolor, lub monochrom plus fantazyjne wykończenia.
Połyskującym akcentem są  kryształy Swarovskiego.
Są duże i małe, na bogato i minimal.
To od Waszej wyobraźni zależy jak  postrzegać  świat kreatywny.
A blokada jest w głowie - Pamiętajcie o tym.

Foto ja, plus mnie-Ola Pietrucka


Space closed in rings.

Today I present some of my rings.
Form, space, color or monochrome plus fancy trim.
Shimmering accents Swarovski crystals.
They are big and small, richly and minimal.
It is up to your imagination to see the world  in  creative way .
A lock is in ours head - Remember that.
poniedziałek, 3 października 2016

Biżuteria w konwencji surreal art

Długo czekałam na ten wpis.
To, co za chwilę Zobaczycie to kwintesencja moich ostatnich lat jako projektanta i lat doświadczeń w poszukiwaniami w materiałach i działaniu eksperymentalnym.

W Polsce biżuteria konceptualna jest właściwie wyłącznie pokazywana w towarzystwie wystaw.
Galerie boją się takich projektów, bo są za bardzo odstające od biżuterii, do której przyzwyczajony jest klient.

Poza tym rynek bardzo się zmienił w ostatnich latach.

Biżuteria z ideą, to mega wyzwanie - nie dla mnie, tylko dla polskiego odbiorcy.

Zwyczajnymi reakcjami jest śmiech albo oburzenie.
Wielokrotnie spotykałam się osobiście z takimi reakcjami, na ulicy, w komunikacji, w przestrzeni miejskiej.

Zdaję sobie sprawę, że to wynik niewiedzy i braku otwartości ludzi na coś innego, nowego, nie zaszufladkowanego.
Czegoś, czego nie ma w gazetach, czegoś , co można spróbować nazwać, nad czym trzeba się zastanowić.
Wejść we własne pokłady wyobraźni, intuicji, postrzegania świata.

Twór, zjawisko odstające od normy.
Szaleństwo, wybryk, kaprys artysty - i nic więcej.

Chciałabym podzielić się z Wami moimi marzeniami.
Zazwyczaj jestem kojarzona z biżuterii kolorowej, dlatego celowo postanowiłam wykonać prace w monochromie, a właściwie w tonach szarości, po biel i delikatny zgaszony błękit i pudrowy róż.

Kocham przestrzeń i duże formy biżuteryjne.
Uważam, że wystarczy założyć jedną rzecz, żeby cała stylizacja nabrała niepowtarzalnego charakteru.
A wszelkie granice odwagi są w naszych głowach.

Powracając do pierścieni - prace wykonywałam etapami, powoli, w bardzo przemyślany sposób.
Podchodziłam do nich, oglądałam i zostawiałam, żeby oddychały.

Każdy pierścień opowiada inną historię, to nawiązanie do ogrodu magicznego, gdzie nie ma reguł, gdzie wszystko jest możliwe i tylko od nas zależy, jakie znajdziemy wyjście do świata rzeczywistego.

Jestem bardzo zadowolona, bo to najbardziej przemyślana forma biżuteryjna w konwencji surreal art, który kocham.

Zdjęciom towarzyszy sesja, która powstała jakiś czas temu - w nawiązaniu do bliskości z naturą.
Ola Pietrucka - dziekuję :)

Sztuka nie podana wprost, zostawiłam dużo oddechu, niedopowiadam tej historii do końca - Dopowiedzcie ją sobie sami.
Na samym końcu pierścień, który przygotowałam na targi, jako mocny akcent mojego stoiska, który został sprzedany (do USA).

Chciałabym zrealizować więcej takich form, nie dla żartów, nie dla ciekawskich gapiów, tylko dla koneserów, którzy taką sztukę docenią.
Wystawę multimedialną, gdzie granica pomiędzy wizją a przestrzenią nieistnieje, gdzie widz może wejść i być interaktywną częścią mojej wyobraźni...
I puszczam to marzenie na głos w świat.

Jewelry  in surreal art idea

I waited a long time for this post.
This is what You will see in a moment is the essence of my last years as a designer and years of experience in the exploration of materials and experimental action.

In Poland, conceptual jewelery is actually only shown in the  exhibitions -very rare
Galleries are afraid of such projects, because they are too protruding from the jewelry, which is used to by customer.

In addition, the market has changed in recent years.

Jewelry with the idea that huge challenge - not for me but for the Polish people.

Ordinary reactions is laughter or outrage.
Many times I met personally with such reactions, on the street, in communication, in the urban space.

I realize that this is the result of ignorance and lack of openness of people to something different, new, not do they know.
Something that is not in the newspapers, what you can try to call it, on what you need to think about.
Enter into  own layers of imagination, intuition, perception of the world.

Creature, phenomenon protruding from the norm.
Crazy, freak, fantasy artist - and nothing more.

I would like to share with you my dreams.
I'm usually associated with jewelry full ofcolor, so deliberately decided to do this  work in monotone, and actually in tones of gray, and white and soft muted blue and powder pink.

I love the space and large jewelery pieces.
I just assume that one thing, that the whole styling has taken a unique character.
And all the limits of courage in our heads.

Returning to the ring - I was doing the work in stages, slowly, in a very thoughtful way.
I approached them, I watched and I left to breathe.

Every ring tells a different story, a reference to the magical garden, where there are no rules, where everything is possible and depends only on us, we'll find out the real world.

I am very happy, because it is the most thought-form jewel in the convention surreal art, which I love.

The photographs are accompanied by session, which was established some time ago - in reference to the closeness to nature.

Art is not stated explicitly, I left a lot of breath, this stunsaid story to the end - You decided .
At the end of the ring, which I prepared for the trade, as a strong accent of my stand, which I sold (to the USA).

I would like to carry out more such forms, not for jokes, not for the curious onlookers, only for connoisseurs who appreciate my art.
Multimedia exhibition, where the boundary between the vision and the space they do not exist  - where the viewer can enter and be an interactive part of my imagination ...

 I let this dream aloud into the world...