piątek, 27 maja 2016

Miejska torba z grafiką by Sława Tchórzewska

Miejska torba na zamówienie
Tym razem miała być duża i koniecznie z moją grafiką.
Jedynym kryterium były wymiary - reszta moja:)

Właśnie tak wykonuję pracę dla klientów indywidualnych.
Interesują mnie wymiary i kolor - a reszta to już moja wena twórcza :)

Reszta to moja estetyka, wyczucie kompozycji, połączenie odpowiednich tonów, wykończenia i detale.

To ja decyduję, jak ma wyglądać dana praca.
Pamiętajcie, że moją specjalnością są unikaty.

Powracając do torby, wykonałam ją z mocnych tkanin, bardzo przyjemnych w dotyku.
Oczywiście nie mogło zabraknąć cudnego turkusowego błękitu, którym zachwyciłam się od razu będąc w hurtowni tkanin.

Kieszeń z przodu to mix moich grafik połączonych z moimi obrazami.
Nieważne co robię, ważne, że kolory świetnie dobrane, kompozycja i detale, które uwielbiam.
Reszta to moja praca i serce :)


City bag on request.

This time it was to be a large and necessarily with my artwork.
The only criterion was size - the rest of my :)

Just as doing work for individual clients.
Interested size and color - and the rest is my luck creative :)

The rest is my aesthetics, sense of composition, the combination of the respective tones, finishes and details.

I decide the rest.
Remember - my specialty are uniques.

Returning to the bag, I made it with hard-thought fabrics, strong and very pleasant to the touch.
Of course, I could not miss the treasure of turquoise blue, which was enraptured at once while in wholesale fabrics.

Front pocket is a mix of my graphics combined with my paintings.

No matter what I do, it's important that the colors perfectly chosen composition and details, which I love.

The rest is my job and my heart :)

niedziela, 22 maja 2016

Poczuj kolor ze Sławą !

Wczoraj odbył się festiwal kolorów - i nie mogło mnie tam zabraknąć :)

Kolor to mój żywioł i bez niego nie ma opisu o mnie jako projektantce.
Dodaje energii i sprawia, że czujemy się silniejsi, albo wycisza kiedy mamy na to ochotę.
Dla mnie w kolorach nie ma barier, mam doskonale opracowane kolaże i płynnie się po nich poruszam.
Dobrze jest też wiedzieć, w jakich kolorach jest nam do twarzy.
I niezapominajmy, że biżuteria też ważna rzecz - bo za sprawą użytych kolorów genialnie podkreśla o wiele bardziej urodę niż jakakolwiek garderoba.

Wiem, co mówię :)
Czasem nawet bardziej niż pomadka lub cień do powiek.

Także bawcie się kolorami, bo w dalszym ciągu mało widzę na polskich ulicach przyjemności z noszenia ciekawej biżuterii.
Zachęcam gorąco !

P.S.Dzięki Mariia za zdjęcia :)


Feel the colour with Slawa!

Yesterday was some festival of colors - and I could not miss it :)

Color is element without is no description of me as a designer.
Energy and makes us feel stronger, or mutes when we feel like it.
For me, the colors there are no barriers, I'm perfectly prepared collages and smoothly through them moving.
It is also good to know what colors are good on our face.

Do not forget that jewelry too important thing - because thanks to colors used brilliantly emphasizes much more beauty than any wardrobe.

I know what I'm saying :)
Sometimes even more than a lipstick or eye shadow.

Also have fun with colors, I still see so little on Polish streets pleasure to wear interesting jewelry.
I encourage you hot open your eyes :)

środa, 18 maja 2016

Pasja

Czasem potrzebujemy znaku, jakiegoś impulsu z zewnątrz, który potwierdzi nam, że to, co robimy jest czymś wyjątkowym.
Wyjątkowym , bo jesteśmy indywidualni, każdy z innym bagażem doświadczeń i innym pomysłem na swoje życie.
Wracając do domu - patrzę w niebo, mijają obrazy w szybie autobusu - uśmiecham się do siebie, bo wiem, że mam moc.

Ta moc to PASJA.

Całe moje życie to bardzo mozolna praca i wytrwałość.
Ilość tak zwanych "porażek" niezliczona.
Wiecznych niepowodzeń i chwil samotności ponad wszelkie wykresy, bo i po co liczyć?
Każdego dnia mam potrzebę stworzenia czegoś - nieważne, czy to mały rysunek, czy ogromna kolia z bursztynami.
Ta potrzeba jest tak ogromna, że czasem spać nie mogę, bo już świta nowa idea.

Pomysły wiją się jeden za drugim - muszę je z siebie wypluć.
To moja prawda - od serca
Sława


Sometimes we need a sign of a pulse from the outside, to confirm to us that what we do is something special.
Unique, because we are individual, each with a different baggage of experience and a different idea for ours life.
Returning home - I look at the sky, pass images in the window of the bus - I know I have the power.

The power is colled PASSION

My whole life is very hard work and perseverance.
The amount of so-called "failures" countless.
Eternal failures and moments of loneliness than all the charts, I don't need to count.
Every day I need to create something - no matter whether it is a small graphic, or a huge necklace with amber.

This need is so big that sometimes can not sleep, because it is already dawning a new idea.

Ideas writhe one by one - I have to spit it out with each other.

This is my truth - from my heart

Slawa


sobota, 14 maja 2016

Sława Tchórzewska w przestrzeni miejskiej, czyli mój pierwszy mural :)

Niezmiernie cieszę się, że mogę Wam pokazać mój oficjalny obraz na 16 metrach kwadratowych.
Koncept pojawił się jakiś czas temu gdy zostałam poproszona o wykonanie murala.
Obraz nawiązuje do okolicy, w której znajduje się budynek, czyli ogrodu właścicieli, jak również skweru zieleni, który znajduje się poza posesją.
Miał być kolor, no to postarałam się, żeby był:)
Motyw roślinny, głównie kwiatowy, malowany wyłącznie pędzlami.
Zależało mi na pokazaniu tego motywu w sposób bardzo przestrzenny stosując kontrasty kolorystyczne jak również efekty architektonicznych załamywań światłem.
Wiją się fale, łodygi, przechodząc płynnie w kąty ostre, wyciągnięcia pędzlem dając bardzo dynamiczną kompozycję.
Początkowo zastanawiałam się, czy wzmocnić efekt dodając koloru w tle, ale kiedy wczoraj wieczorem weszłam do ogrodu i zobaczyłam niesamowite cienie, które rzucały krzewy rosnące obok-tworząc niesamowity efekt 3D-(zdjęcie czarno białe), porzuciłam ten pomysł zostawiając czyste tło.

Bardzo cieszę się, że udało mi się zrealizować ten projekt-pracowałam pełne 3 dni.
Przeszłam płynnie z grafik mikro do malarstwa naściennego makro.
Bardzo chciałabym wykonać następna pracę w monochromie, byłoby super!
Kolejna premiera za mną....

I am delighted that I can show you my official painting on 16 square meters.
Concept appeared some time ago when I was asked to perform some mural idea.
The image refers to the area where there is a building or the garden owners, as well as the green square, which is located outside of landscaped grounds.
It has to be color -so I got it - it is :)
Floral motif, mostly floral, painted only brushes.
I wanted to show this motif in a very spacious using color contrasts as well as the effects of architectural lights effects.
Writhe waves, stalks, going smoothly in sharp angles, draw a brush giving a very dynamic composition.
At first I wondered whether enhance the effect of adding color to the background, but yesterday when I went into the garden and saw the amazing shadows by the night that cast bushes growing next-creating amazing 3D-effect (image in black and white), abandoned the idea of ​​leaving a clean background.

I am very happy that I was able to realize this project I worked full-3 days.
I went smoothly with graphics micro to macro painting wall.

I'd love to do the next job in a monotone, it would be great!
Another premiere for me ....


czwartek, 5 maja 2016

Wiosenne nasycenie

Bardzo soczyste barwy, nadały niesamowite efekty w najnowszej biżuterii.
Płynnie przechodzą z bladego różu, po oranże kończąc na zdecydowanych barwach.
Energetyczna kompozycja w sam raz na Wiosnę:)

Żyj z kolorem!

Spring saturation

Very juicy colors, gave amazing results in the latest jewelry.
Sweeps from the transparent pink, oranges after finishing with strong colors.
Energy composition for Spring :)

Live with the color!

poniedziałek, 2 maja 2016

Impresja

Dziś prezentuję impresję na temat wyobraźni, chwili i formy przestrzennej.
Bohaterami tego wpisu są dwa wisiory, wykonane w bardzo przemyślanych kompozycjach i kolorystyce.
Malowane oczywiście ręcznie z efektami 3D.
Towarzyszą im zarówno grafiki, które w ostatnim czasie wykonałam oraz mini wizualizacja.
Pomiędzy nimi rozlana farba, która w naturalny sposób pod wpływem ruchu pędzla ukazała piękny minimalistyczny obraz.
Biżuteria przechodzi płynnie z formy zarówno użytkowej, jak również wychodzi w przestrzeń tworząc zupełnie nowy wymiar.
Zależy mi na pokazaniu innego wymiaru w postrzeganiu czym jest nowoczesna biżuteria połączona z innymi mediami, którymi są np grafika i które na tym samym poziomie są mi bliskie.
Techniki autorskie

Today I present some impression on the imagination, moment and spatial form.
The protagonists of this post are two pendants, made in a very thoughtful compositions and colors.
Painted by hand of course, with 3D effects.
They are accompanied by both the graphics, which recently have performed and mini visualization.
Between them, they poured paint, which naturally influenced by the movement of the brush appeared beautiful minimalist image.
Jewelry goes smoothly with both forms of use, as well as out into space by creating a whole new dimension.
I am anxious to show another dimension in the perception of what is modern jewelry combined with other media, which are for example graphic and which at the same level are close to me.
Author technics