poniedziałek, 27 czerwca 2016

Amber Free Classic Design

Moi Drodzy
Warsaw Fashion Street – jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez modowych w Polsce – stała się miejscem ogłoszenia wyników pierwszej edycji Amber Free Classic Design – konkursu, który ma podkreślać rolę biżuterii w świecie mody.
Miło mi ogłosić, że jestem laureatką w kategorii galanteria skórzana, bransolety ze skóry - i oficjalnie zapraszam Was na stoisko 6 m2 - podczas 17. edycji Targów Złoto Srebro Czas 2016 :))))))))

My Dears :)
Warsaw Fashion Street - one of the most recognizable fashion events in Poland - has become a place of announcement of the results of the first edition of Amber Free Classic Design - a competition which is to emphasize the role of jewelry in the fashion world.
I am pleased to announce that I am a winner!!! in the category of leather goods, leather bracelets - and officially invite you on the stand 6 m2 - at the 17th edition of the Fair Gold Silver Time 2016 :))))))))

http://zlotosrebroczas.com/amber-free-classic-design-rozstrzygniety/

niedziela, 19 czerwca 2016

Kreatywny koncept w oparach surrealu

Ten pomysł narodził się już jakiś czas temu.
Bohaterem jest naszyjnik wykonany w koncepcie origami (który jakiś czas temu prezentowałam) - ale przede wszystkim chodziło mi o stworzenie czegoś wyjątkowego, co przedstawi niebo widziane moimi oczami.
Kolor niebieski jest mi szczególnie bliski z wielu powodów, jest kluczowym akcentem na zdjęciach, które za chwilę Zobaczysz.
Sesja odbyła się w pewnym szczególnym miejscu i z konkretną wizją.
Bardzo zależało mi na wodzie, z akcentem nienaruszonej przez człowieka natury i dziką roślinnością.
Wprowadziłam trochę surrealu w postaci cudownie niebieskiego dymu.
Miałam kilka problemów technicznych, ale jak coś mi wejdzie do głowy - to po prostu musi wyjść.
Obawiałam się stworów wodnych, ale bardzo chciałam przedstawić swoją wizję, właśnie tak.
Na szczęście wszystko udało się!

Oto moja wizja świata kreatywnego by Sława Tchórzewska.
koncept, grafika, model: ja
Foto: I.M.

Surreal concept in deep blue

This idea was born some time ago.
The protagonist is a necklace made of origami concept (which I presented some time ago) - but most of all I was concerned about creating something unique, which will present a sky seen through my eyes.
The color blue is particularly close to me for many reasons, is a key focus on the pictures, which You will see in a moment.
The session was held in a particular place and a particular vision.
I was very keen on the water, with the accent untouched by human nature and wild nature.
I introduced some surrealu as wonderfully blue smoke.
I had some technical problems, but something's come to my mind - it just has to come out.
I was afraid of aquatic creatures, but I wanted to present my vision, just like that.
Fortunately, everything worked!

Here is my vision of the creative world :)

I hope You like it
concept, graphics, model: I
Photo: I.M.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

AMBER DESIGN MEETING

Kochani

Serdecznie zapraszam w imieniu Muzeum Ziemi, swoim i kolegów oraz koleżanek na podróż w świat współczesnej biżuterii z bursztynem bałtyckim, dominikańskim i sumatrzańskim.

Już w najbliższy piątek internisaż w Warszawie i my, artyści również tam będziemy :)

Do zobaczenia!My Dears

I'm cordially invite you with Museum of the Earth, and my artist friends on the journey into the world of contemporary jewelery with Baltic amber, Dominican and Sumatra.

This Friday in Warsaw and we - artists also will be there :)

See you soon !

Amber.Around The World


piątek, 10 czerwca 2016

Podaruj komuś komplement

Popkultura wywaliła w kosmos na maxa.

Jestem urodzona w przestrzeni czasowej pomiędzy ostatnim pokoleniem, które pamięta wojnę a wejściem świata w wirtualną przestrzeń.

A ten się tak zmienił i zmienia, że już większość ludzi wychowująca się zwłaszcza w dużych miastach i żyjąca na więcej niż średnim standardzie - zapomniała lub nie została nauczona wartości jakie budują nasz kręgosłup moralny.

Przeszłość rodzinna też ma ogromny wpływ na nasze obecne emocje, niewiedzę.

Nie mam zamiaru filozofować, tylko spróbuję wyrazić swój osobisty przekaz.

Również nie mam zamiaru wchodzić na podłoża historyczne oraz polityczne.

Chodzi mi wyłącznie o to, że coraz więcej ludzi żyje na pokaz.

I chcą być lepsi mądrzejsi, niż są w rzeczywistości.

Dzień pędzi jak szalony, obrazy mijają niezauważone przez gapienie się w telefon.
Wszystkie dźwięki zagłuszone prze muzykę w słuchawkach.

Pędzi ten dzień, najnowsze informacje dobijają się na kolejnych powiadomieniach.......i tak bez końca.

Ludzie oceniają i mają pogląd o Tobie po tym, co publikujesz.
Oczywiście to Ty kreujesz kim chcesz być.

Więcej i intensywniej, szybko - tylko, czy to nam wnosi w życie jakąś rzeczywistą wartość?

Czy to nie jest jak balon, który w każdej chwili może pęknąć?

Stajemy się lepsi?

Nie sądzę.

Zanikają komplementy, przekazujemy "emocje" emotikonami, krótkimi utartym tekstem, swoją wypowiedź ograniczamy do minimum - a gdzie nasza inwencja?

Mam potrzebę, impuls powiedzieć komuś komplement - po prostu to robię.

To takie proste, naprawdę, a potrafi działać jak najlepsze lekarstwo, na smutki, beznadziejną sytuację - chociaż na moment może sprawić, że ta druga osoba

oderwie się się od tego i pojawi się uśmiech.

A może pomyśli, że nie jest tak beznadziejnie?


Prostota życia jest najpiękniejszą formą wyrazu a dawanie piękna - (jakkolwiek potrafimy), to najwspanialsze wyrażanie wartości człowieka.

Wysyłam teraz uśmiech, taki od serca do CIEBIE

P.S.
Na zdjęciu szczególne osoby w moim życiu, niektórych już nie ma, ale na zawsze pozostaną w sercu.


Give someone a complimentPopculture kicked into space on maximum way.
I was born in the space of time between the last generation that remember the war and the entry of the world into a virtual space.

And this is so changed and the changes that most people already bringing up especially in large cities and living on more than average standard - forgotten or was not taught the values that build our moral backbone.


Family past also has a huge impact on our current emotions, ignorance.

I'm not going to philosophize, just try to express my personal message.

I'm also not going to step on the historical and political ground.

I mean only is that more and more people live for the show.

We want to be better, smarter than we actually are.

Day makes like crazy, images pass unnoticed by staring at the phone.
All sounds drowned in music headphones.

Makes this day, drive home the latest information on the following notifications ....... and so without the and.
People evaluate and have a view about you after you publish.

Of course, it is your decision of creating who you want to be.

More and more intense, fast - only if it brings us into force of any real value?

Is not it like a balloon, which may at any time break?

We become better?

I don't think so.

Disappear compliments, pass the "emotion" emoticons, grated short text, your statement limit to a minimum - and where our inventiveness?

When I need an impulse to tell someone a compliment - I just do it.

It's that simple, really, and can act as the best medicine for sadness, hopeless situation - at least for the moment can make the other person break off from that and just smile.

Maybe think that it is not so hopeless?


The simplicity of life is the most beautiful form of expression and the giving of beauty - (although we can), is the greatest expression of human values.

Now I send a smile from my heart to YOU :)

P.S.
On this picture very special persons in my life, some leave this world, but will always in my heartwtorek, 7 czerwca 2016

Houtecuture w biżuterii autorskiej

Jestem twórcą spełniającym się w wielu dziedzinach sztuki.
Swoje projekty wykonuję zgodnie z tym, co mi aktualnie chodzi po głowie.
A w tej głowie dużo się dzieje.
Jedna praca powstaje, po to, żeby druga mogła mieć swoją premierę.

Cała moja twórczość to właściwie same unikaty.
Nie ma znaczenia, czy to biżuteria, szycie toreb, czy drobne akcesoria.

Do każdej rzeczy podchodzę z taką samą atencją.
Nic nie stawiam na pierwszym planie, bo dziś graweruję blachę, a jutro mogę rysować cały dzień na papierze.
Bardzo lubię kreować w nowy sposób swój świat.
Ostatnio dopracowałam swoje grafiki na wydrukowanych tkaninach i naprawdę wygląda to bardzo fajnie.

A najfajniejsze jest to, że w nadrukach zrobiłam kolaże biżuterii z grafiką i wygląda to super!
Kolory, detale, wszystko jest tak, jak zaprojektowałam.

Dziś post o bardzo częstej technice jaką wykorzystuję - o szyciu.
Łączę szycie ręczne z maszyną i całkiem dużo rzeczy już powstało.
W ogóle miałam problem, żeby wybrać odpowiednie zdjęcia do tego postu.

Bo wykonałam tysiące unikalnych prac.
To tylko pogląd - kropelka w morzu.

To moja nisza - wyobraźnia przechwycona przez ręce i w autorski sposób zamknięta w formy użytkowe.


I am artist, who fulfill in many areas of art.
I am doing my projects according to what I actually have in my mind.
And in my head a lot going on.
One job is created, so that the other could have its premiere.

All my work is actually the same unique pieces.
It does not matter whether it's jewelry, sewing bags and small accessories.

For each thing I go with the same deference.
I do not put in the foreground, because today engraved plate, and tomorrow I draw all day on paper.

I really like to create a new way of my artistic world.

Recently refined my graphics on the printed fabrics and really looks very good.

And the coolest is that the printings are collages jewelry with graphics and it looks great!
Colors, details, everything is the way I designed.

Today a post about a very frequent technique that I use for - sewing.
Mixed hand stitching machine and quite a lot of things already established.

In general I had a problem to choose the right photos to this post.

Because I made thousands of unique works.

It's just a view - a drop in the sea.

This is my niche - imagination captured by hand and in the author's way closed in brand new forms.