poniedziałek, 7 grudnia 2015

Wisiory podsumowanie

Dziś podsumowuję rok pracami, które stały się bardzo ważną częścią mojej drogi twórczej.
Unikatowe wisiory, które doprowadzam do form absolutnych.
Każda praca przeszła swoją odrębną drogę, potrzebowała czasu, myśli i morza pracy - aby zamknąć ją na zawsze w unikalnej kompozycji.
Każdy z nich jest mi bliski - uważam, że są to jedne z bardziej ekscytujących projektów w moim życiu.
Pełne, emocji, kapryśnych kompozycji z oderwaniem od czasu stały się integralną częścią mojego życia a także osób, które są ich posiadaczami.

Bardzo polubiłam pracę nad tą formą biżuterii, bardzo charyzmatyczną, odważną, ciekawą świata z tysiącami myśli, które mam w głowie.

Ostatnio bardzo dużo mam sygnałów od ludzi, zwłaszcza tych, którzy nigdy wcześniej nie widzieli takiej biżuterii, że dla nich to niepojęte - jak można mieć taką wyobraźnię !

Po kolejnej rozmowie zaczęłam sama się zastanawiać, skąd to się bierze - ale nie ma odpowiedzi wprost.

To kwintesencja całego mojego życia ściśle przylegającego ciałem i umysłem do postrzegania świata.

Moja praca to eksplozja emocji, kóre przetwarzam z poczuciem piękna na swój sposób.

To miliony kontastów pomiędzy życiem codziennym a tym, co słyszę od entuzjastów mojej pracy.

Praca musi mieć swój puls jak życie, nie ma pulsu nie ma niczego, jest pustka i bezsensowność.
I tylko pozory, że oddychasz.

Wiele godzin , dni musi minąć, aż praca nabierze odpowiedniej drogi, bo to praca na żywym organiźmie, intuicyjna, własna.

Prezentowane wisiory powstały w tym roku.

Spora część z nich została przygotowana na wystawę Amber. Around The World

To oczywiśćie nie wszystkie jakie zrobiłam w 2015, ale te wyjątkowo są mi bliskie.
Tak przejrzałam ten rok i bardzo dużo pracy za mną, bardzo...


Each work went his separate way, need time, thought and sea operation - to close it forever in a unique composition.
Each of them is close to me - I think that these are some of the most exciting projects in my life.
Full of emotion, capricious composition of detachment since become an integral part of my life and the people who are their owners.

We liked working on this form of jewelry, very charismatic, courageous, curious about the world with thousands of thoughts that I have in my head.

Recently, very much I have signals from people, especially those who have never seen the jewelry that for them is incomprehensible - how can you have such an imagination!

After another conversation she began to wonder where it comes from - but no answers directly.

This is the essence of my entire life closely adjacent body and mind to perceive the world.

My work is an explosion of emotions that processes the sense of beauty in its own way.

There are the millions of contrast between everyday life and what I hear from enthusiasts of my work.

The work must have your pulse as life, there is no pulse there is nothing that is emptiness and meaninglessness.
And only the appearance that you breathe.

Many hours, days must elapse until the work will become an appropriate way, because it is working on a living organism, intuitive self.

Presented pendants were created this year.
A large part of them was prepared for the exhibition Amber. Around The World

This is of course not all of what I did in 2015, but these are special close to me.
So I looked through this year and a lot of work for me, very ...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz