środa, 2 listopada 2016

Dopełnienie/Complement

Kiedyś w ogóle w siebie nie wierzyłam
Pewności dodał mi pewien profesor  malarz, który jak tylko spojrzał na moje prace, powiedział: Czujesz kolor -  maluj.
Trochę to trwało, ale uwierzyłam  w siebie :)
Wiedziałam doskonale, że mi coś duszy gra i to bardzo silnie, tylko nie umiałam tego uwolnić.
Ludzie mówią różne rzeczy, dlatego przede wszystkim trzeba mieć siłę własną.
Jeśli się jej nie dostało w korzeniach, w przekazach, to koniecznie trzeba o nią zadbać samemu.
Bez takiej bazy nie da się być samotnym żeglarzem w świecie designu i w ogóle w życiu trudno.
Własna intuicja jest drogowskazem, drogi kręte i nie zawsze odpowiednie.
Ale wytrwałość i poczucie, że to co z serca to najważniejsza wartość, to moc najwyższa.
Zawsze to powtarzam do siebie samej , kiedy mi źle.

Każdy detal to jedna myśl, 
Każdy ton farby to emocja
Każdy ruch ręką to ubieranie przestrzeni w formę, która zaczyna istnieć powolutku. 
Dopełniają się kawałeczki, elementy, kolory  w kolejną nową historię o mojej twórczości.
Nie oddzielam swojej pracy na mniej ważną i ważniejszą.
Wszystko ma swój czas i dokonuje się wyłącznie od siły potrzeby podzielenia się emocjami....jak zawsze

Dziś kolor jest bohaterem wpisu, niech Dodaje pozytywnej energii każdemu z Was :)


It was the time, when I was completly not believe in myself.
Certainty gave me a professor painter, who as soon as he looked at my work, he said, You feel color - paint 
It took a while, but I believed in myself :)
I knew perfectly well that to me something of the soul game and it was (is) very strong, but I did not know how to escape.
People say different things, so first of all you have to have the strength of your own.
If you did not get it in the roots, in communications, it is necessary to take care of it yourself.
Without such a database can not be lonely sailor in the world of design and in general life difficult.
Self intuition is a beacon, winding roads and not always suitable.
But perseverance and a sense that what the heart is the most important value is the highest power.
I always say to myself, when I feel bad.

Every detail is one thought,
Every tone paint is emotion
Every gesture is a dressing space in a form that begins to exist slowly.
Complementary pieces, elements, colors in another new story about my work.
I do not separate my work on the less important and more important.
Everything has own time and made only the strength of the need to share emotions .... as always

Today, color is the protagonist of this post, let adds positive energy to each of YOU :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz