czwartek, 1 czerwca 2017

Pokaż swoją osobowość /Show your personality

Dziś prezentuję wybrane prace, które na żywo można oglądać do 11 czerwca na mojej wystawie w Legnicy.
To kompendium moich około rocznych eksperymentów z zamknięciem przestrzeni w przemyślaną i trwałą w konstrukcji formę.
To duży krok na przód w poszukiwaniach twórczych i zupełnie inne podejście do świata biżuterii.
Mogłam pokazać w końcu z większym rozmachem moje przestrzenne formy, zabawę z kolorem i dynamikę.

Nisza w czystej postaci dla bardzo wymagających, pewnych siebie i nieustannie poszukujących.
To wnoszenie nowych wartości dla siebie.
Odlalazła(e)ś siebie ?- niektórym nie udaje się to przez całe życie.
Nie chodzi o cel, ale o doświadczenia po drodze, z których trzeba wnioski wyciągać.
Tak trochę życiowo dziś piszę, ale tak naprawdę to wszystko układa się w jedną całość.
Wszystko zależy ode tego, co mamy w głowie i na ile jesteśmy otwarci.

Ktoś mnie nazwał wybitną osobowością  awangardowego złotnictwa-to miłe słowa.
Ja sama uważam się za wędrowca, podążającego ku nieznanemu, ale z wiarą w siebie-po tylu latach mogę to napisać publicznie z przekonaniem i wiarą.
Energia puszczona w świat to wielka siła

 Powracając do biżuterii uważam, że  to właśnie ONA  "zamyka" całość.
Bardzo prosta kreacja podkreślona odpowiednią biżuterią, która wykonana w pojedynczym egzemplarzu.
Której  nikt inny nie będzie mieć -TO jest TO !

Kim Jesteś - ciekawość, odwaga i pewność siebie ?

Witaj w świecie, gdzie jedynym wyznacznikiem kreowania jest.........................pasja

=========================================================
Show your personality

Today I present some of works that can be watched live until June 11 at my Legnica exhibition.
This is a compendium of my approximately one year experiments with the closure of space into a thoughtful and durable form of construction.
It's a big step forward in creative exploration and a totally different approach to the jewelery world.
I could finally show my spatial forms with color, color and dynamics.

It's  pure niche  form for very demanding, confident and constantly looking.
It is bringing new values ​​for ourself.
Have you discovered yourself? - Some people do not do it all their whole  life.
It's not about the goal, but about the experience along the way, from which you have to draw conclusions.
So I write a little bit of life today, but in fact it all goes together.
Everything depends on what we have in mind and how open we are.
Someone called me the outstanding personality of avant-garde goldsmiths - it's so nice words.
Myself i am consider a wanderer, going to the unknown, but with faith in myself - after so many years I can write it publicly with conviction and faith.

Energy released into the world is a great force

 Returning to jewelery, I believe that it is the "accessories" that close the whole.
Very simple creation underlined by the appropriate jewelry, which is made in a single copy.
Which no one else will have - THIS IS IT!

Who are you - curiosity, courage and confidence?

Welcome to the world where the only determinant of creation is ......................... passion

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz