wtorek, 19 stycznia 2016

FOLK

Serdecznie zapraszam na bardzo ciekawą wystawę, której uroczyste otwarcie już w najbliższą sobotę :)

Mój królik też tam będzie :)

OD/KODOWANIE

Temat inspiracji twórczością ludową wśród malarzy, rzeźbiarzy, grafików, architektów, czy projektantów stanowi atrakcyjne zagadnienie dla historyków sztuki i kuratorów wystaw, którzy co jakiś czas podejmują próbę zweryfikowania stosunku współczesnych artystów do tradycji. Mając w pamięci takie zjawiska kulturowo-artystyczne, jak „styl zakopiański” Stanisława Witkiewicza, młodopolska „chłopomania”, bezpośrednie odwoływanie się do twórczości ludowej przez przedstawicieli kierunków awangardowych, chociażby formistów, czy wreszcie twórczość znakomitych artystów (przed- i powojennych), którzy transpozycję motywów ludowych na język sztuki wysokiej uczynili swoim znakiem rozpoznawczym, zadajemy sobie pytanie: jak kształtują się zapatrywania dzisiejszych artystów na sztukę ludową i folklor?

Wystawa podejmie próbę odpowiedzi na to pytanie. Ukaże proces „kodowania” w sztuce współczesnej motywów tradycyjnych, klasycznych, warunkowane tożsamością twórcy, jego pochodzeniem, korzeniami, stosunkiem do dziedzictwa kulturowego. Na wystawie spróbujemy także wskazać źródła artystycznych inspiracji dla poszczególnych artystów i pokazać proces tworzenia dzieł.

Zastanowimy się także, w jakim stopniu interesują dziś artystów formy i motywy tradycyjne oraz zastosowanie materiałów typowych dla twórców ludowych? Czy raczej nastawieni są tylko na stylizację swoich dzieł na „ludowe”, "klasyczne"? A może inspirują ich jedynie regionalne motywy, które ulegają daleko idącym przetworzeniom? Jeżeli tak, to jak zostają przełożone na język sztuki współczesnej? Czy wreszcie istnieje dziś szersze zapotrzebowanie na prace inspirowane tradycyjną sztuką ludową, odwołujące się do tradycji?

Na wystawie zaprezentowane zostaną paralelnie trzy prezentacje, każda o nieco odmiennym charakterze, jednak wszystkie razem tworzące spójną narrację opowiadającą o stosunku współczesnych artystów z różnych dziedzin twórczości do sztuki ludowej, folkloru, dziedzictwa kulturowego, czy otaczającej ich przyrody.

Z jednej strony zaprezentowane będą „opowieści” czterech zakopiańskich artystów: rzeźbiarza Marcina Rząsy, projektantki mody Elżbiety Krzemińskiej-Owczarz, architekta Jana Karpiela i jego wspólnika Marcina Steidla oraz jubilera Przemysława Wańczyka. Ta część wystawy „zakłada prezentację grupy artystów działających w Zakopanem, miejscu o bardzo bogatej i specyficznej tradycji. Od połowy XIX wieku zaciszna podhalańska wieś stała się jednym z najpopularniejszych miejsc spotkań polskich elit kulturalnych, politycznych, gospodarczych. Doszło do spotkania i niezwykle twórczego oddziaływania na siebie tradycyjnej kultury i kultury wysokiej. Artyści przybywający pod Giewont inspirowali się i twórczo korzystali z tego, co spotkali na miejscu. Górale przyswajali niezwykle umiejętnie to, co pojawiało się z zewnątrz. Powstawały formy, w których często zacierało się, co jest 'korzeniami', a co 'nowością'. Artyści zaproszeni do wystawy działają w specyficznym rozdwojeniu: pomiędzy unowocześnioną tradycją, a poszukującą swojej tożsamości współczesnością” – pisze Marcin Rząsa, współautor wystawy. W części zakopiańskiej zobaczymy również fotografie Jarka "Yarka" Możdzyńskiego, który uchwycił proces powstawania drewnianej rzeźby autorstwa Marcina Rząsy.

Z drugiej strony pokazane zostaną prace najlepszych polskich złotników, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Form Złotniczych, dla powstania których inspiracją było hasło: FOLK. Szczególny nacisk położony zostanie na zaprezentowanie samego procesu tworzenia biżuterii artystycznej. Podziwiać będziemy mogli prace tak uznanych złotników jak: Marcin i Sonia Tymińscy, Andrzej i Jolanta Kupniewscy, Agata Bieńkowska, Dorota Cenecka, Beata Ciesielska, Agnieszka Działo-Jabłońska, Mariusz Fatyga, Andrzej Jacyszyn, Roman Kowalkowski, Waleria Ługowska, Marta Rudnicka, Margita Radziewicz, Wojciech Rygało, Martyna Tajwan, Sława Tchórzewska, Barbara Wierzbanowska, Małgorzata Zdunek, Jakub Żeligowski i Tomasz Żyłka.

Trzecim, uzupełniającym elementem wystawy będzie prezentacja wybranych przykładów biżuterii artystycznej z kolekcji Magdaleny Kwiatkiewicz, właścicielki poznańskiej Galerii YES. Wśród prac znajdą się także przykłady biżuterii historycznej, pokazujące zagadnienie „kodowania” tradycji przez wcześniejsze pokolenia złotników.

Za przygotowanie „zakopiańskich opowieści” odpowiedzialny jest Marcin Rząsa. Prezentację inspiracji i rozwiązań z zakresu współczesnego złotnictwa przygotował Andrzej Kupniewski, od którego pochodzi idea wystawy. Autorką prezentacji kolekcji Magdaleny Kwiatkiewicz jest Małgorzata Lisiecka, dyrektor Galerii YES. Kuratorem wystawy ze strony Muzeum Nadwiślańskiego jest Seweryn Kuter.

Zapraszamy do "odkodowania" i odczytania na swój własny sposób tradycji i dziedzictwa kulturowego "zakodowanego" w sztuce współczesnej. Wystawa czynna będzie codziennie w godz. 09:00-16:00.

PROGRAM WYDARZEŃ:
- 23 stycznia 2016, godz. 13:00 / wernisaż wystawy
- 10 kwietnia 2016 / finisaż wystawy
- Wydarzenia organizowane w ramach projektu „Zakopane w Kazimierzu”
- Oprowadzania tematyczne po wystawie, w każdy czwartek o godz. 10:30 / 21, 28 stycznia / 4, 11, 18, 25 lutego / 3,10, 17, 24, 31 marca / 7 kwietnia

INFORMACJE O WYSTAWIE:
Tytuł: OD/KODOWANIE
Termin: 23 stycznia – 10 kwietnia 2016
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym / Rynek 19
Godziny otwarcia: codziennie w godzinach 09:00-16:00 (z wyjątkiem 27 marca)
Koncepcja prezentacji STFZ: Andrzej Kupniewski
Koncepcja prezentacji "zakopiańskich opowieści": Marcin Rząsa
Koncepcja prezentacji kolekcji Galerii YES: Małgorzata Lisiecka
Kurator wystawy: Seweryn Kuter


I cordially invite you to a very interesting exhibition, whose grand opening this Saturday :)

My rabbit will be there :)

PRO / CODES

Subject inspired folk art among painters, sculptors, graphic designers, architects, and designers an attractive issue for art historians and curators who periodically attempt to verify the relationship of contemporary artists to tradition. Bearing in mind such phenomena cultural and artistic, as "Zakopane Style" Stanislaw Witkiewicz, Young Poland "chłopomania" direct appeal to folk by representatives of the avant-garde direction, even formists, and finally the work of great artists (pre- and post-war) who transposing folk themes into high art have made their hallmark, we ask ourselves: What are the sentiments of today's artists in the folk art and folklore?

The exhibition will attempt to answer this question. You will see the process of "coding" in contemporary art motifs of traditional, classical, conditioned by the identity of the creator, its origins, roots, attitude to cultural heritage. At the exhibition also we try to identify the source of artistic inspiration for individual artists and show process works.

We will consider also the extent to which artists today are interested in forms and traditional motifs and the use of materials typical of folk artists? Or rather inclined only to styling their works on "popular", "classic"? Or maybe they inspire them only regional motifs that are far-reaching przetworzeniom? If so, how they are translated into the language of contemporary art? And finally, there is now greater demand for works inspired by traditional folk art, referring to the tradition?

The exhibition will parallel the three presentations, each with a slightly different character, but all together forming a coherent narrative telling of the relationship of contemporary artists from different fields work of folk art, folklore, cultural heritage, or the surrounding nature.

On the one hand, they will be presented "stories" of four Zakopane artists: sculptor Martin Rzasa, fashion designer Elizabeth Krzeminski-Owczarz, architect Jan Karpiela and his partner Martin Steidl and jeweler Przemyslaw Wańczyka. This part of the exhibition "implies the presentation of a group of artists working in Zakopane, a place with a very rich and specific traditions. From the mid-nineteenth century podhalaǝska secluded village has become one of the most popular meeting places of the Polish elite cultural, political, economic. There was a meeting and a very creative interaction between traditional culture and high culture. Artists who come under Giewont inspired and creatively using what they met on the site. Highlanders imbued with a very skillfully what appeared from the outside. They formed forms, which often obliterated what is the 'roots', and that 'novelty'. Artists invited to show work in a specific rozdwojeniu: modernized between tradition and modernity in search of its identity "- says Marcin Rząsa, co-author of the exhibition. As part of Zakopane we will also see photographs Jarek "Yarka" Możdzyńskiego, who captured the process of creating wooden sculptures by Martin Rzasa.

On the other hand, will show the works of the best Polish goldsmiths, associated in Goldsmithing, for the creation of which was inspired slogan: FOLK . Particular emphasis will be to present the process of creating artistic jewelry. Admire we can work such renowned goldsmiths like Martin and Sonia Tymińscy, Andrew and Jolanta Kupniewscy, Agata Bieńkowska, Dorothy Cenecka, Beata Carpenters, Agnieszka gun-Jabłońska, Mariusz Fatyga, Andrew Jacyszyn, Roman Kowalkowski, Valeria Ługowska, Martha Rudnicka, Margita Radziewicz Wojciech Rygało, Martyn Taiwan Slawa Tchórzewska Barbara Wierzbanowska, Margaret Zdunek, James and Thomas Zeligowski Line.

The third supplementary element of the exhibition is to present selected examples of artistic jewelery from the collection Magdalena Kwiatkiewicz, owner of Gallery in Poznań YES. Among the works will also include examples of jewelry history, showing the problem of "coding" the tradition of the previous generations goldsmiths.

For the preparation "of Zakopane story" responsible Marcin Rząsa. The presentation of inspiration and solutions in the field of contemporary goldsmiths by Andrzej Kupniewski, from which the idea of ​​the exhibition. The author of the presentation of the collection Magdalena Kwiatkiewicz is Margaret Lisiecka, director of Galeria YES. The curator from the Museum of the Vistula is Seweryn cutter.

Welcome to "decode" and read in their own way traditions and cultural heritage "encoded" in contemporary art. The exhibition will be open daily from. 09: 00-16: 00.

PROGRAMME OF EVENTS:
- January 23, 2016, hours. 13:00 / vernissage
- April 10, 2016 / Closing exhibitions
- Events organized within the project "Zakopane in Kazimierz"
- Guided tours themed around the exhibition, every Thursday in the chair. 10:30 / 21, January 28/4, 11, 18, February 25 / 3.10, 17, 24, 31 March / April 7

ABOUT THE EXHIBITION:
Title: OD / CODES
Deadline: January 23 - April 10, 2016
Place: Gallery of temporary exhibitions Vistula Museum in Kazimierz Dolny / Market 19
Opening hours: daily from 09: 00-16: 00 (except March 27)
Presentation concept STFZ: Andrew Kupniewski
Presentation concept "Zakopane story," Marcin Rząsa
Gallery collection presentation concept YES: Margaret Lisiecka
Curator: Seweryn cutter

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz