poniedziałek, 22 maja 2017

przestrzeń koloru / the color of space

Przed Wami moje przemyślenia i gorące jeszcze zdjęcia z Festiwalu SREBRO w Legnicy.
Na początek wprowadzenie do wystawy.
Prace prezentowane na niej mają przegląd wieloraki - tak jak moja droga twórcza.
Odnajdziecie tu biżuterię, którą od niedawna pokazuję.
To kwintesencja moich poszukiwań, doświadczeń, wyczucia koloru i kompozycji.
Wystawę  otwierają prace zachowane w monochromach.
To podróż przez odcienie szarości, większość technik, którymi operuję także świadoma gra  światłem i cieniem.
Druga część to kolor, który jak Wiecie czuję bardzo dobrze i potrafię operować nim w dowolnych kompilacjach w zależności od danej potrzeby.

Na pytania, skąd biorę inspiracje odpowiadam, że same przychodzą - to impuls, który sprawia, że coś zaczyna wibrować, a powstająca praca nabiera odpowiednich kształtów, detali, kolorów...

Bo kolorów jest nieskończenie wiele, to ciągłe poszukiwania tych  odpowiednich.
W końcu udało mi się pokazać mój mikro świat z odpowiednim aranżem przestrzeni, w której miałam wystawę.
Chciałam, żeby wszystko miało sens i dopełniało resztę.
Bardzo dużo pracy - zrealizowałam marzenie, w które uwierzyła Galeria Sztuki w Legnicy.
Opowiedziałam  tylko zarys, co mam to w głowie, bez szkiców, zbytnich opisów.
Jedynie zaznaczyłam, że chcę malować po ścianie, podłodze i kubikach.

Teraz kilka słów o Festiwalu.
Legnicki Festiwal SREBRO, to najstarszy, największy i najważniejszy w Polsce, Europie a może nawet na świecie międzynarodowy przegląd  artystów z całego świata.
Towarzyszą mu liczne wydarzenia jak seminaria, pokazy mody, konkursy, warsztaty, happeningi, projekcje filmów i więcej.

Ten rok to  przegląd  26 wystaw, na których zgromadzono 1,8 tys. eksponatów ponad 500 artystów z całego świata !!!
To naprawdę unikalna sprawa i wielkie wydarzenie.
Osobiście obejrzałam każdą pracę.

Niezwykle ciekawe materiały, podejście, nowatorskie koncepty, śmiech i wielka powaga.
Fiesta dla każdego, kto ma choć trochę otwarty umysł, chce się czegoś dowiedzieć o współczesnym świecie biżuterii.
A także o sobie samym, bo biżuteria tak bardzo może opowiedzieć o jej właścicielu, może wyrażać osobowość, poszukiwanie, intymność.

Polscy projektanci też wspaniałe-wystawy!
Brawo dla kolegów i koleżanek za to, że każdy z nas pokazuje inną wrażliwość i opowieść o człowieku, często stosując metaforę, skłaniając do myślenia.

Kolejnym ważnym dla mnie wpisem jest fakt, że osobiście mogłam oprowadzić po swojej wystawie Profesora Dr Hab.Andrzeja Szadkowskiego.

To właśnie ten człowiek odkrył we mnie potencjał, sprawił, że w siebie uwierzyłam będąc naturszczykiem w świecie projektowania biżuterii.

Ktoś we mnie uwierzył -  bardzo mi to było potrzebne, żeby teraz być kim jestem

Ten krótki czas spędzony z moimi bliskimi kolegami i koleżankami był i jest bardzo cenny.

Bardzo szczególnie pragnę podziękować całej ekipie pracującej  w Galerii Sztuki.
Jestem niesamowicie poruszona Waszym podejściem - za serce i oddanie dla każdego z nas, artystów

Praca nad takim wydarzeniem, to dla większości osób tylko efekt końcowy.
Ilość pracy zapewniam Was, przekracza absolutnie Wasze wyobrażenia.

To była jak do tej pory najlepsza współpraca w moim życiu.

Absolutne chapeau bas!

Piękny katalog dla każdej wystawy-zagraniczni przyjezdni sama widziałam byli zachwyceni.

Podsumowując to w wielkim skrócie radzę Każdemu, kto interesuje się współczesnym designem, który daleko wychodzi poza tzw ramy -

Wybierzcie się do Legnicy- Do 11 czerwca jest czas.

Pociągi są bardzo wygodne, a wychodząc na poczekalnię w Legnicy można zobaczyć artystów z Chile oraz wystawę plakatów.

Podpisuję się obiema rękoma - Fantastyczna energia i LUDZIE!!!!!

=======================================================

Before you my thoughts and hot still pictures from the Festival of Silver in Legnica.
For starters an introduction to the exhibition.
The work presented on it has a multi-page review - just like my creative way.
You will find jewelry here, which I recently show.
This is the essence of my search, experience, color and composition.
The road opens the works preserved in monochrome.
It's a journey through shades of gray, most of the techniques that you also use to work with light and shadow.
The second part is the color that I feel very well and I can handle it in any compilation depending on the need or impulse.

On questions, where do I get the inspirations I say they come - it's the impulse that makes something start to vibrate, get the right shape in the end

Work takes on character and usually color.
Because colors are infinitely many, it is a constant search for the right ones.
In the end I managed to show my micro world with the right interior arrangement in which I had an exhibition.
I wanted everything to make sense and complement the rest.
A lot of work - I realized the dream that the Art Gallery in Legnica believed.
They only gave an outline that I have it in my head, without sketches, too many descriptions.
Only I mentioned that I want to paint the wall, the floor and the cups.

Now a few words about the Jewellery Festival SILVER  is the oldest, largest and most important in Poland, Europe and maybe  international overview of artists from all over the world.
It is accompanied by so many events such as seminars, fashion shows, contests, workshops, happenings, film screenings and more.

This year we have a review of 26 exhibitions, with 1.8 thousand of them collected. Exhibits of over 500 artists from all over the world.
This is a truly unique event and a great event !!!!
Personally, I watch every work.

Extremely interesting materials, approach, innovative concepts, laughter and great gravity.
Fiesta for anyone who has open mind, wants to know something about the contemporary world of jewelry.
And also about yourself, because jewelry can tell so much about her owner, can express personality, search, intimacy.

Polish designers also great - exhibitions!
I applaud my colleagues for the fact that each of us shows another sensitivity and story about human, often using a metaphor for thinking.

Another important entry for me is the fact that personally I was able to tour after my exhibition to show Dr. Hab.Andrzej Szadkowski.

 This man  believed in me , he  discovered the potential in me that made me believe in being a naturist in the jewelery design world.

Finally someone  believed in me - I was very much needed to be who I am now

This short time spent with my close friends and colleagues was and is very valuable.

In general, I would like to thank all the people, who working at the Art Gallery.
I'm incredibly touched by your approach - heart and devotion to each of us, artists

Working on such an event, it is for most people only the end result.
The amount of work I provide you exceeds your expectations.

It was the best collaboration in my life so far.

Absolute chapeau bass!

Beautiful catalog for each exhibition - Foreign visitors I saw myself were delighted.

In summary, I briefly advise anyone who is interested in contemporary design in the jewelery world that goes far beyond the so-

Go to Legnica- Until 11 June is time.

The trains, plane are very comfortable, and when you leave for the waiting room in railway station Legnica you can see artists from Chile and the exhibition of posters.

I sign with both hands - Fantastic energy and PEOPLE !!!!!foto: Ewa Rachoń

foto: Michał M.B.Fatyga

foto: Michał M.B. Fatyga

Prof.Dr.Hab. Andrzej Szadkowski i ja :)

ja z Kasia Odrowską - Koleje Dolnośląskie i mój fascynator 

przyjaciele, artyści, Kasia, Michał i Dot

foto: Bartosz Maria ChmielewskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz